หน้าแรก

กองการศึกษา

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

หน่วยตรวจสอบภายใน

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาส 2 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2564

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2564

กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2564

รายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ – จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

⇒ พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ 1)

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่2)

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 1)

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 2)

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2534 (ฉบับที่ 2)

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติกองสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 16)

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง

ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

กฏกระทรวง กำหนดกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 1)

กฏกระทรวง กำหนดกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)

กฏกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

ประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท

กฏกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

ประกาศ สำนักคณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณา

กฏกระทรวง พ.ศ.2493 ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณา

กฏกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

กฏกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2540 ออกตามความใน พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

กฏกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.ภาษีป้าย

ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่2)

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท

⇒ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบเเทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท

⇒ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13)

⇒ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

⇒ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท

⇒ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน / เเข่งขันกีฬา / การส่งนักกีฬา / เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท

⇒ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560

⇒ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนวจหน้าที่ของ อปท พ.ศ.2560

⇒ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 7)

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งครูฯ พ.ศ.2559

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงร้างส่วนราชการฯ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 6)

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างฯ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 5)

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษฯ พ.ศ.2561

ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยฯ

⇒ ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ พ.ศ.2559

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.2559

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญฯ (ฉบับที่ 17)

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญฯ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 13)

กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

ประกาศ สำนักงานตณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก พ.ศ.2560

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ.2563

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน ฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2559

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกราชการ พ.ศ.2559

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าฯ พ.ศ.2559

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2559

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3)

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2)

ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559

ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตฯ

ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

รับเรื่องราวร้องทกข์

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

คู่มือประชาชน

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมารา 32

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตร 39 ทวิ

การแจ้งถมที่ดิน

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

ขั้นตอนการดำเนินงานยื่นคำร้องทั่วไป

ขั้นตอนดำเนินงานขออนุญาตก่อสร้างฯ

คู่มือประชาชน การขออนุญาตทำการโฆษณา

คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์

คู่มือประชาชน การรับชำระค่าธรรมเนียมเรือ

คู่มือประชาชน การรับชำระค่าธรรมเนียมรถ

คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย

คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

⇒ แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (กองช่าง)

⇒ แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้าง ( ข1)

เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

คำร้องทะเบียนพาณิชย์

หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

แบบแสดงรายการภาษีป้าย

แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย

คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แบบ นส.1

แบบตรวจกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ

แบบฟอร์มการขอแจ้งเลิกกิจการ

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

คำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มใบสมัครโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง

แบบคำขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ฯ

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารการรับเลือกตั้ง  คลิกที่นี่!!!

» ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

» ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศและป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

» ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (ผ.ถ.๑/๑)

» ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เรื่อง การอำนวยความสะดวกในวันรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 เรื่อง การขอรับรถ 3 ล้อ ชนิดมือโยก

เรื่อง การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 📣

กิจกรรมและผลงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคาและจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทุ่นผูกเรือสินค้าภายในประเทศ(เรือโป๊ะ) บริเวณหินกองนอก (หมายเลข ๓๑) pdf

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) pdf

• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทุ่นผูกเรือสินค้าภายในประเทศ(เรือโป๊ะ) บริเวณหินกองนอก (หมายเลข ๓๑) pdf

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทุ่นผูกเรือสินค้าภายในประเทศ(เรือโป๊ะ) บริเวณเกาะร้านดอกไม้ (หมายเลข ๓๐) pdf

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก pdf

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

• รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๒ pdf

• แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ไตรมาสที่ ๔ pdf

• แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ pdf

• แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ pdf

• แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ pdf

• แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ pdf

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะสีชัง
เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

จำนวน ๑ รายการ

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ

ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

นัดพบแรงงานออนไลน์ชลบุรี หางานยุคโควิด ไม่ยากอย่างที่คิด

สทนช. เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ช่วยมัคคุเทศก์ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

กำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

กำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด

รับสมัครบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการคัดเลือก (โดยวิธีจับฉลาก) ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดชลบุรี

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

ใบสมัคร รับสมัครพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

สรุปผลการประชุมเรื่อง“การช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบ จากการหยุดผลิตและจำหน่ายน้ำประปาของ บริษัท เอส.ซี. อควอ จำกัด”

หนังสือราชการจากท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

• การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ……pdf

• การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  pdf

• ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2564  pdf

• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำ ระบบ “Chatbot (แชทบอท)” ในการประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การขอรับคำปรึกษา การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการเข้ารับบริการในเบื้องต้น  pdf

• กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2564  pdf

• การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่2)  pdf

• โครงการ “Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce”  pdf

• การใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  pdf

• การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ  pdf   pdf

• ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค pdf

• เชิญชวนประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story” ภายใต้โครงการ “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ” pdf

กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จังหวัดชลบุรี