การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตภายในอง์กร

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เทศบาลตำบลเกาะสีชังจัดโครงการการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตภายในองค์กร เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติพร้อมทั้งกำชับการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างสุจริตโปร่งใส ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง