เทศบาลตำบลเกาะสีชังเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 การประชุมครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลเกาะสีชังเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 การประชุมครั้งที่ 1

 

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เทศบาลตำบลเกาะสีชังได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชังสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 การประชุมครั้งที่ 1 โดยมี นายพัฒนา เกตุแก้ว ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธานการประชุม และนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ตามมติสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 10 – 31พฤษภาคม 2564 มีกำหนด 22 วัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 มีกำหนด 22 วัน

นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ถึงนโยบายการพัฒนาเร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่จากเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเตรียมความพร้อมในการจัดหาเวชภัณฑ์ฯ การเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล,กระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดชลบุรี ซึ่งนโยบายการพัฒนา 8 ด้าน ประกอบด้วย

1. นโยบายเร่งด่วน

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ภายใต้เป้าหมาย “เมืองเศรษฐกิจยั่งยืน”

3. นโยบายพัฒนาเมือง ภายใต้เป้าหมาย “เมืองนิเวศน์ภาคตะวันออก”

4. นโยบายด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. นโยบายด้านการศึกษา

6. นโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้เป้าหมาย “เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

7. นโยบายด้านการปฏิรูประบบบริหารราชการของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

8. นโยบายด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก>>>  Facebook : ประชาสัมพันธ์ ทต.เกาะสีชัง

 

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *