สรุปผลการประชุม เรื่อง “การช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบ จากการหยุดผลิตและจำหน่ายน้ำประปาของ บริษัท เอส.ซี. อควอ จำกัด”

สรุปผลการประชุม

เรื่อง “การช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบ  จากการหยุดผลิตและจำหน่ายน้ำประปาของ บริษัท เอส.ซี. อควอ จำกัด”

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ราชการ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดประชุมเรื่อง “การช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนนาอุปโภค บริโภค ของผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดผลิตและจำหน่ายน้ำประปาของบริษัท เอส.ซี. อควอ จำกัด” โดยมีนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง เป็นประธานที่ประชุม โดยสรุปผลการประชุมดังนี้

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วยผู้ใช้น้ำประปาภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และผู้ประกอบกิจการรถบรรทุกน้ำ

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และที่มาของราคาน้ำ

ตามที่ บริษัท เอส.ซี. อควอ จำกัด ได้ทำการหยุดผลิตและส่งน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำประปา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา ดังนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวันของผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบ เทศบาลฯจึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อน้ำที่มีมาตรฐานตามคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจากผู้ประกอบการเรือบรรทุกน้ำ ให้นำน้ำจากฝั่งอำเภอศรีราชา มาเก็บกักในบ่อน้ำกลางของเทศบาลฯเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้น้ำประปา โดยว่าจ้างรถบรรทุกน้ำในพื้นที่ นำน้ำไปส่งยังครัวเรือนของผู้ใช้น้ำ

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จึงจัดประชุมผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำในพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ในการจัดส่งน้ำให้กับประชาชน โดยสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

ข้อมูลด้านราคาในการจัดซื้อน้ำของประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง

– ซื้อน้ำจากบ่อน้ำธรรมชาติในพื้นที่ ราคารถบรรทุกน้ำขนาด 1.8 – 2 ตัน คันละ 250 บาท โดยแยกเป็น ค่าน้ำ 130 บาท และค่ารถเที่ยวละ 120 บาท

– ซื้อน้ำจากเรือบรรทุกน้ำบริษัท อาหลี (น้ำบ่อจากฝั่งอ.ศรีราชา) ค่าน้ำตันละ 95 – 120 บาท และค่ารถเที่ยวละ 100 บาท ค่าน้ำรวมค่ารถบรรทุกน้ำขนาด 1.8 – 2 ตัน คันละ 290-340 บาท

– ซื้อน้ำจากเรือบรรทุกน้ำบริษัท เอกนที (น้ำประปาจากฝั่งอ.ศรีราชา) ค่าน้ำตันละ 150 บาท และค่ารถเที่ยวละ 100 บาท ค่าน้ำรวมค่ารถบรรทุกน้ำขนาด 1.8 – 2 ตัน คันละ 400 บาท

 

 

มติที่ประชุม

1. เทศบาลตำบลเกาะสีชังจะประสานเรือบรรทุกน้ำเพื่อขนส่งนำน้ำมาจำหน่ายที่เกาะสีชัง ซึ่งต้องเป็นน้ำที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานจากกการประปาส่วนภูมิภาค และได้รับ อย.

2. โดยเริ่มดำเนินการจัดส่งน้ำประปาที่มีคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 25๖๒ จำนวน 1,๔๔๔ ตัน ในราคาตันละ ๑๑๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๕๘,๘๔๐ บาท แต่เทศบาลตำบลเกาะสีชังเห็นแก่ความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำประปาที่จะต้องแบกรับภาระค่าน้ำที่สูงขึ้นจึงยอมขาดทุนจำหน่ายในราคาเพียงตันละ ๘๓ บาท ซึ่งกำหนดราคาดังนี้

– ค่าน้ำบวกค่ารถ ขนาดความจุ 1.8 ตัน            จำหน่ายราคาเที่ยวละ 250 บาท(ค่าน้ำ 150 บาท/ค่ารถ 100 บาท)

– ค่าน้ำบวกค่ารถ ขนาดความจุ 2 ตัน               จำหน่ายราคาเที่ยวละ 270 บาท (ค่าน้ำ 166 บาท/ค่ารถ 104 บาท)

                ทำให้ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 38,988 บาท

เทศบาลฯจึงจัดประชุมผู้ประกอบการรถน้ำในพื้นที่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแจ้งว่าเทศบาลฯ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับราคาค่าน้ำ และค่ารถส่งน้ำ ดังนี้

ราคาสำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

– ค่าน้ำบวกค่ารถ ขนาดความจุ 1.8 ตัน จำหน่ายราคาเที่ยวละ 270 บาท (ค่าน้ำ 190 บาท/ค่ารถ 80 บาท)

– ค่าน้ำบวกค่ารถ ขนาดความจุ 2 ตัน    จำหน่ายราคาเที่ยวละ 290 บาท (ค่าน้ำ 210 บาท/ค่ารถ 80 บาท)

ราคาสำหรับผู้ประกอบการ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท บังกะโล

– ค่าน้ำบวกค่ารถ ขนาดความจุ 1.8 ตัน จำหน่ายราคาเที่ยวละ 280 บาท (ค่าน้ำ 200 บาท/ค่ารถ 80 บาท)

– ค่าน้ำบวกค่ารถ ขนาดความจุ 2 ตัน    จำหน่ายราคาเที่ยวละ 300 บาท (ค่าน้ำ 220 บาท/ค่ารถ 80 บาท)

ราคาค่ารถส่งน้ำ จากเดิม 100 บาท ปรับลดลงเหลือ 80 บาทต่อเที่ยว

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้รับร้องเรียนจากผู้ประกอบกิจการรถน้ำ ว่าจากที่วิ่งขนส่งน้ำในราคาเที่ยวละ 80 บาทนั้นไม่คุ้มทุนกับค่าใช้จ่ายจริง และไม่มีผลกำไร เทศบาลฯ จึงเรียกผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำในพื้นที่ ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

โดยที่ประชุมมีมติ ให้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง เทศบาลฯ ผู้ประกอบกิจการรถน้ำ และผู้ใช้น้ำประปา เพื่อเสนอขอมติในการปรับราคา ค่าน้ำและค่ารถบรรทุกน้ำขึ้นให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายจริง ในราคา 300 บาทต่อคัน

จึงเป็นที่มาของการประชุมในครั้งนี้

ตารางเปรียบเทียบราคาน้ำแต่ละแหล่งที่นำมาจำหน่ายในพื้นที่เกาะสีชัง

ที่ ที่มาของแหล่งน้ำ ประเภทน้ำ ราคาค่าน้ำ ราคาค่ารถส่งน้ำ ราคาค่าน้ำ

รถขนาด 1.8 ตัน

ราคาค่าน้ำ

รถขนาด 2 ตัน

 1. น้ำจากบ่อเจ๊ยุ น้ำบ่อ ตันละ 65 120 250 250
2. บ.เอส.ซี.อควอ จำกัด ผลิตจากน้ำทะเล ยูนิคละ 107 บาท(รวมภาษี) 192.6 214
3. บริษัท อาหลี น้ำบ่อจากฝั่ง อ.ศรีราชา ตันละ 100-120 100 280-320 300-340
4. บริษัท เอกนที น้ำประปาจากฝั่งอ.ศรีราชา ตันละ 150 100 400 400
5. น้ำฝน น้ำฝน ตันละ 150 100 350 400

 

 

การกำหนดราคากลางในการจำหน่ายน้ำโดยใช้รถน้ำขนส่ง

          เนื่องจากราคาที่จำหน่ายน้ำอยู่ในปัจจุบัน มีการปรับราคาขึ้นลงหลายครั้ง ทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้น้ำ และค่าจ้างรถบรรทุกน้ำก็ยังไม่สะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายจริง รถบรรทุกน้ำจึงเสนอที่ประชุมขอปรับราคาค่าน้ำรวมค่ารถบรรทุกน้ำขึ้นจากเดิมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ราคาคันละ 300 บาทเป็นราคากลางในการจำหน่ายน้ำนับต่อจากนี้ไป(ค่าน้ำคันละ 200 บาท ค่ารถส่งน้ำเที่ยวละ 100 บาท) โดยรถบรรทุกน้ำทุกคันบรรจุน้ำในปริมาณ 1,800 ลิตรเท่ากันทุกคัน เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจำหน่ายน้ำให้กับประชาชน

ทั้งนี้ประชาชนสามารถที่จะเลือกซื้อน้ำได้อย่างเสรีตามความประสงค์ เทศบาลตำบลเกาะสีชังมิได้บังคับว่าจะต้องมาซื้อน้ำที่เทศบาลฯ ประสานขอความช่วยเหลือมาเท่านั้น แต่เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนที่ต้องการใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานจากการประปาส่วนภูมิภาค และได้รับ อย.ไว้ใช้อุปโภค บริโภค ในครัวเรือน และราคาไม่แพงกว่าที่ต้องซื้ออยู่ในปัจจุบัน

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *