สัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์

สัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์

นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จัดโดยกระทรวงมหาดไทย

 

 

สัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องคอนแวนชั้น เอและบี โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 โดยได้กล่าวถึงการจัดการประชุมในครั้งนีจัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงในระดับพื้นที่และการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มการพัฒนากลไก การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ของจังหวัด อำเภอ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานส่วนกลางของทุกส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมของกลุ่มจังหวัด สำหรับความรู้ที่ได้รับ ประกอบด้วย “บริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์” โดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “การจัดทำคำของบประมาณ การบริหารงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์”โดยผู้แทนสำนักงบประมาณ “การกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ” โดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเรื่อง”การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่” โดยรองปลัดกระทรวงทหาดไทย (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

 

สัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์

สัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์

 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (‭2560-2579‬) เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 20 ปี เน้นการพัฒนาโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยยึดพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมและบูรณาการแผนงานและงบประมาณของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในลักษณะ one plan ซึ่งมีข้อจำกัด 3 ประเด็นคือ ความไม่ชัดเจนในการเชื่อมโยงและประสานแผนทุกระดับ ทุกภาคส่วนยังขาดความเข้าใจที่ตรงกันในการร่วมกันจัดทำและเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการตัดทำแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรในจังหวัด ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนกลางในภูมิภาค อำเภอ อปท. และหมู่บ้าน
โดยคาดว่าการประชุมในครั้งนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจและทุกหน่วยงานสามารถนำไปบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่แต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

สัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์

สัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์

 

นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังกล่าวว่าในการเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ได้ทราบถึงแล้วแผนการพัฒนาศักยภาพเพื่อในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ สามารถนำไปใช้พัฒนาเทศบาลตำบลเกาะสีชังให้สอดคล้องกับการพัฒนาภาครวมของจังหวัดชลบุรี เป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาเมืองมากขึ้น ซึ่งต่อไปเกาะสีชัง โดยเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จะผลักดันให้เป็นศูนย์บริการท่องเที่ยวครบวงจร เชื่อมโยงเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออกประเภทเทกอง หรือเมืองโลจิสติกส์ทางทะเล การเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จึงถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาเทศบาลเกาะสีชังต่อไปในอนาคต

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *