หนังสือเชิญประชุมและอบรมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี

เชิญประชุมและอบรมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ ที่ 26 – อาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุมยูงรำแพน (ชั้น5) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

 

 

ด้วยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้มีการประชุมและอบรมทางวิชาการ ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ – วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้เข้าร่วมประชุมและอบรมทางวิชาการ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาชิกเทศบาล ในจังหวัดชลบุรีและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

เรื่องที่ ๑ การบรรยาย เรื่อง “การตรวจสอบพื้นที่สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีโดรนและการสร้างข้อมูลเมืองด้วย GIS”

โดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตรคณบดีภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ข้อมูล , การทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ หุ่นยนต์ใต้น้ำหุ่นยนต์บนท้องถนน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดการอนุรักษ์ การบำรุง รักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ รวมถึงการสำรวจ ตรวจสอบที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ รายการทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 

เรื่องที่ ๒ การบรรยาย เรื่อง “แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒”

โดย นายสกล ลีโนทัย อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี สำหรับที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และจะเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 

เรื่องที่ ๓ การบรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒”

โดย นางสาววันวิสา ปรีชานันท์ นิติกรชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการนี้ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรีจึงขอเรียนเชิญท่านได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมและเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งจัดส่งบุคลากรในสังกัดของท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ จากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รวมจำนวนเทศบาลละ ๓ คน และเพื่อให้การจัดการประชุมและอบรมทางวิชาการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงขอความกรุณาจากท่านส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และหากท่านมีความประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุม ขอความกรุณาจัดส่งให้ให้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี (เทศบาลตำบลเกาะสีชัง) ทราบทางโทรสาร ๐-๓๘๒๑-๖๓๒๑ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ จักขอบพระคุณยิ่ง

 

pdfหนังสือเชิญประชุม

pdfรวมกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

pdfภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แนวทางปฏิบัติ)

pdfใช้บรรยายภาษีที่ดินฯ

 

GoogleDrive >>> Click

 

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *