ข้อมูลสภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต

อำเภอเกาะสีชัง มีสภาพเป็นเกาะตั้งอยู่ในอ่าวไทยระหว่างละติจูดที่ 12 และ 13 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 100 องศา 48 ลิปดาตะวันออก 100 องศา 51 ลิปดาตะวันออก ห่างจากอาเภอศรีราชาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชลบุรี 36 กิโลเมตร และอยู่ห่างกรุงเทพมหานคร 117 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ประมาณ 7.96 ตารางกิโลเมตรหรือ 12,736 ไร่ ประกอบด้วยเกาะบริวารน้อยใหญ่อีก 8 เกาะ ได้แก่
1. เกาะสัมปะยื้อ : ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสีชัง
2. เกาะขามใหญ่ : ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง
3. เกาะขามน้อย : ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง
4. เกาะปรง : ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง
5. เกาะร้านดอกไม้ : ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง
6. เกาะยายท้าว : ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสีชัง
7. เกาะค้างคาว : ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสีชัง
8. เกาะท้ายตาหมื่น : ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสีชัง

 

 

 

แผนที่การเปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง
อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้รับการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใหม่ลงไปในทะเลน่านน้ำไทย โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชังใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ทะเล ทาให้เทศบาลตำบลเกาะสีชังมีพื้นที่รับผิดชอบในทะเลเพิ่มขึ้นอีก 17.65 ตารางกิโลเมตร รวมกับพื้นที่บนบกเดิม 7.96 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 25.61 ตารางกิโลเมตร

 

ทั้งนี้ เทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ จรดทะเลเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ทิศใต้ จรดทะเลเขตอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ทิศตะวันออก จรดทะเลเขตอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 ทิศตะวันตก จรดทะเลเขตอาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง มีเขตการปกครองทั้งหมดอยู่ในตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (อำเภอเกาะสีชังมี 1 ตำบล) ประกอบด้วย 7 ชุมชน 7 หมู่บ้าน คือ
– ชุมชนบ้านท่าเทววงษ์ (หมู่ที่ 1)
– ชุมชนบ้านศาลเจ้าเก๋ง (หมู่ที่ 2)
– ชุมชนบ้านท่าวัง (หมู่ที่ 3)
– ชุมชนบ้านตรอกด่านภาษี (หมู่ที่ 4)
– ชุมชนบ้านสะพานคู่ (หมู่ที่ 5)
– ชุมชนบ้านท่าภาณุรังษี (หมู่ที่ 6)
– ชุมชนบ้านเกาะขามใหญ่ (หมู่ที่ 7)

ประชากร อาชีพ และรายได้

ประชากร

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2563
อย่างไรก็ตาม พบว่าภาวะประชากรในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชังมีประชากรแอบแฝงอีก จานวนประมาณ 3,000 คน ซึ่งได้แก่ พวกรับจ้างที่มากับเรือขนส่งสินค้า พวกที่มาทางานโดยไปกลับทุกวัน ข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

   อาชีพ
– ประมง ร้อยละ 5.73
– แรงงาน ร้อยละ 19.58
– ค้าขายกับนักท่องเที่ยว ร้อยละ 14.16
– ค้าขายกับเรือสิ้นค้าต่างประเทศ ร้อยละ 6.79
– บริการนักท่องเที่ยว ร้อยละ 23.19

 

ด้านการเมือง
เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งการบริหารเป็นรูปแบบนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน ทาหน้าที่ด้านบริหารกิจการของเทศบาล และมีสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน ทาหน้าที่นิติบัญญัติ

 

โครงสร้างพื้นฐาน

ไฟฟ้า
เพื่อแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะสีชัง ได้ประสานงานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา ดำเนินการวางสายเคเบิ้ลใต้ทะเลระบบ 22 เควี เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ามายังเกาะสีชัง และได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 แต่ปัจจุบันสายเคเบิ้ลใต้น้าทะเลที่จ่ายกระแสไฟฟ้ามายังเกาะสีชังเกิดการชำรุดและอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม

ประปา
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะสีชังด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวัน โดยได้ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาคขอให้ดำเนินการจัดวางท่อประปามายังเกาะสีชัง แต่ได้รับการปฏิเสธว่าไม่คุ้มกับการลงทุนจึงต้องพยายามจัดหาน้ำประปาแนวทางอื่น โดยได้รับความกรุณาจากนายสมชาย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขในขณะนั้น ช่วยประสานงานให้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) (East Water) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา แต่ระยะเวลาต่อมาระบบการผลิตน้ำประปาเริ่มปัญหา บริษัท อีส วอเตอร์ ไม่ประสงค์ดำเนินการกิจการประปาอีกต่อไป จึงได้ขายกิจการประปาให้กับเทศบาล ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลตำบลเกาะสีชังได้จัดหาบริษัทที่มีความประสงค์เข้ามาดำเนินกิจการประปา คือ บริษัท เอส.ซี.อควอ จำกัด และ ได้ดำเนินการผลิตน้ำประปาและจำหน่ายน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำประปาอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559 และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เอส.ซี.อควอ จำกัด ได้ทาการหยุดผลิตและส่งน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำประปา เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนจากการบริหารงานที่ผิดพลาด ทำให้เกิดสภาวะขาดทุนสะสมจนต้องหยุดกิจการ

การคมนาคม
ปัจจุบันเกาะสีชังมีการคมนาคมติดต่อกับภายนอกโดยเฉพาะกับอาเภอศรีราชาด้วยเรือโดยสารข้ามฟากรับจ้างบริการทุกวัน โดยออกจากท่าภาณุรังษี (ท่าบน) และท่าเทววงษ์ (ท่าล่าง) อำเภอเกาะสีชัง ไปอำเภอศรีราชาทุก ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. และออกจากท่าเรือเกาะลอยอำเภอศรีราชาไปอำเภอเกาะสีชังทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. อัตราค่าโดยสารเที่ยวละ 50 บาท/คน และใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

สำหรับการคมนาคมภายในเกาะสีชังจะมีรถสามล้อเครื่องโดยสารและรถจักรยานยนต์รับจ้างบริการอยู่ทั่วไป บนเกาะสีชังมีถนนสายหลัก 2 สาย คือ ถนนอัษฎางค์ เป็นถนนคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ถึง 6 เมตร ตามสภาพความสูงต่ำของริมฝั่งมีความยาว 3.5 กิโลเมตรและถนนวชิราวุธ นอกจากนี้ก็มีถนนซอยเป็นคอนกรีตขนาดกว้าง 2 – 4 เมตร เชื่อมโยงจากถนนอัษฎางค์ไปยังถนนวชิราวุธ ตามหมู่บ้านและจุดต่าง ๆ รอบเกาะสีชังอีกจานวน 16 สาย รวมทั้งสิ้นถนนคอนกรีต 18 สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และมีสะพานท่าเทียบเรือจานวน 4 สะพาน

การศึกษา
อำเภอเกาะสีชัง มีสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนเกาะสีชัง แบ่งเป็น ๒ ระดับ มีจำนวนครู/อาจารย์ จำนวน 27 คน ดังนี้
– ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) มีนักเรียน จำนวน 255 คน
– ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) มีนักเรียน จำนวน 115 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง
– มีนักเรียน จำนวน 22 คน
– มีครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 คน
– ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 คน
3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง
– มีนักเรียน จำนวน 116 คน
– มีครู จำนวน 2 คน
– ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน

ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  วัด จำนวน 2 แห่ง

2. สำนักสงฆ์ จานวน 5 แห่ง

3. ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง

4. เทศกาลนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่

5. ประเพณีวันสงกรานต์

6. งานวันราลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช ของชาวเกาะสีชัง

7. งานขัตฤกษ์นมัสการพระพุทธบาทเกาะสีชัง

8. ประเพณีลอยกระทง

 

แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

พระจุฑาธุชราชฐาน (พระราชวังเดิม ร. 5)

ยอดเขาพระจุลจอมเกล้า

เสาธงอัษฎางค์

รอยพระพุทธบาท

แหลมสีชัง

หาดหินหมวดศิลา และกองหินการรถไฟ

ที่แลราชโกษา และศิลาสรรพสาสตร์

ช่องอิศริยาภรณ์ (เขาขาด) และแหลมวชิราวุธ

ศิลาจารึกรัชกาลที่ 5

อ่าวอัษฎางค์ (หาดถ้าพัง)

เก๋งพระภักดี (เก๋งจีน)

 

 แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร
วัดถ้ายายปริก
ถ้าจักรพงษ์
เจดีย์วัดอัษฎางคนิมิต
ประภาคารแหลมท่าวัง
หอชมวิวศุลกากร
หาดถ้าหาดทราย
แหล่งตกปลา
เกาะสัมปะยื้อ
เกาะขามน้อย
แหลมจักรพงษ์ (ถ้ำพัง)
แหลมมหาวชิราวุธ (เขาขาด)
สะพานท่องเที่ยวเกาะสีชัง
จุดดูพระอาทิตย์ขึ้น
แหลมท่าวัง
เจ้าพ่อเขาใหญ่
จุดดูพระอาทิตย์ตก
แหลมจักรพงษ์ (ถ้ำพัง)
แหลมมหาวชิราวุธ (เขาขาด)

 

ร้านอาหารและสถานที่พัก
– โรงแรม จำนวน 2 แห่ง 76 ห้อง รองรับได้ 153 คน
– สถานที่พักอื่น ๆ จำนวน 47 แห่ง 562 ห้อง รองรับได้ 1,200 คน
– ร้านอาหาร จำนวน 43 แห่ง 324 โต๊ะ รองรับได้ 1,300 คน
– ผู้ประกอบการเรือโดยสาร จำนวน 3 บริษัท

การสาธารณสุข
โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
– เป็นของรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 30 เตียง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่
– แพทย์ จำนวน 2 คน
– พยาบาล จำนวน 18 คน
– ทันตแพทย์ชุมชน จำนวน 3 คน
– เภสัชภร จำนวน 2 คน
– เจ้าพนักงานเภสัชกร จำนวน 2 คน

– เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 2 คน
– นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 คน
– นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 คน
– อสม. จำนวน 72 คน

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ป่าไม้
เกาะสีชังไม่มีป่าไม้เศรษฐกิจ แต่จะมีลักษณะของป่าไม้ภูเขารกเรื้อ เช่น ไม้ที่ขึ้นตามภูเขา ทั่วไปในภาคกลาง ซึ่งพันธุ์ไม้เหล่านี้จะมีทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้คลุมดินขึ้นคละกันไปหนาแน่นบ้าง เบาบางบ้างเป็นแห่ง ๆ ไป ไม้ยืนต้นมีตั้งแต่ขนาดย่อมไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น มะกอกบก ควินิน ไผ่ กระถิน สาโรง เป็นต้น สาหรับไม้พุ่มและไม้คลุมดินมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น แฟบ มะนาวผี จันผา มะกล่าตาหนู สลัดได เป็นต้น นอกจากไม้ธรรมชาติดังกล่าวแล้วในป๎จจุบันยังมีไม้ใหญ่ ๆ ขนาดลำต้นวัดได้เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ฟุตขึ้นไป คือลั่นทมขาว มะขาม โพธิ์ นนทรี นุ่น งิ้ว ฝ้ายดำ เป็นต้น

สัตว์ป่า
สัตว์บนเกาะสีชังที่พบเห็นได้แก่ ลิง ซึ่งจะอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณเขาใหญ่ กระรอกขาวซึ่งจะอยู่ทั่วไปตามภูเขาและโขดหิน เป็นกระรอกที่หาดูได้ยากในพื้นที่เป็นสัตว์อนุรักษ์เพื่ออนุชนรุ่นหลังและเป็นเอกลักษณ์ของเกาะสีชัง นอกจากจะมีลิงและกระรอกขาวแล้วยังมีนกนานาชนิดที่สวยงามและแปลกตาตลอดจนสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งูเหลือม อาศัยตามซอก หลืบเขาและถ้าต่างๆ

น้ำ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเภอเกาะสีชังเป็นโขดหิน มีความลาดชันและมีหน้าดินบางมาก พื้นที่แห้งแล้งกันดาร ไม่มีแหล่งน้า ผิวดินตามธรรมชาติ (เช่น แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง) และไม่มีแหล่งน้ำใต้ดิน จะมีก็เพียงแต่แอ่งน้ำเล็ก ๆ ที่เกิดจากน้ำฝนที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินและมีความลาดชันมาก จึงทาให้น้ำฝนไหลในลักษณะเป็นน้ำไหลล้นไปตามพื้นผิวอย่างรวดเร็ว น้ำฝนจึงไม่สามารถซึมผ่านใต้ดินได้ น้ำจะไหลตามโขดหินแผ่นใหญ่ในแนวระนาบหรือเอียงผ่านพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นหุบเขาหรือหลืบหินต่างๆ บางแห่งจะไหลรวมตัวเป็นแอ่งและเกิดแอ่งน้ำขนาดเล็กหลายแห่ง เช่น ที่บ่อโพธิ์ในเขตพระราชวังเดิม แต่มีปริมาณน้ำเก็บกัก ไม่มากนักและไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนได้เพียงพอจึงกล่าวได้ว่า ประชาชนบนเกาะสีชังต้องอาศัยน้ำฝนเพื่ออุปโภคบริโภค เพราะไม่มีแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติและไม่มีแหล่งน้ำใต้ดิน จะมีก็เฉพาะแหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ๑ แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำชลประทาน ซึ่งสามารถรับน้ำบรรจุได้ ๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ในข้อเท็จจริงแล้วในแต่ละปีอ่างเก็บน้ำดังกล่าวจะมีน้ำเพียงแค่หล่อเลี้ยงอ่างเท่านั้น

ดิน
ดินบนเกาะสีชังมีลักษณะที่เรียกว่า “RED SANDY LOAM TEXTURE” เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรแต่มีความตื้นมาก เพราะมีต้นกาเนิดจากหินปูน ดินถูกปกคลุมด้วยหญ้าและต้นไม้ แร่ธาตุ อาหารในดินถูกน้ำกัดเซาะและตกตะกอนในทะเล

 

ปะการัง

จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่แนวปะการังประมาณ ประมาณ 6,472 ไร่ (10.4 ตร.กม.) จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2562 โดยวิธี Line Intercept Transect โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎ง คิดเป็น
18
พื้นที่ 4,774 ไร่ หรือ 73.8 % ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัดชลบุรี สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี ที่สารวจในปี พ.ศ. 2562 พบว่าแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี ในพื้นที่อาเภอเกาะสีชัง ปะการังชนิดเด่นที่พบในพื้นที่แนวปะการัง ได้แก่
บริเวณอ่าวถ้าพัง แนวปะการังอยู่ในสถานภาพเสียหาย ปะการังชนิดที่พบ ได้แก่ ปะการังจาน (Turbinaria spp.) ปะการังสมอง (Platygyra sp.) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.)
บริเวณเกาะยายท้าว แนวปะการังอยู่ในสถานภาพดี ปะการังชนิดที่พบ ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.)
บริเวณเกาะขามใหญ่ แนวปะการังอยู่ในสถานภาพปานกลาง ปะการังชนิดที่พบ ได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.)
บริเวณเกาะค้างคาว แนวปะการังอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก ปะการังชนิดที่พบ ได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) และปะการังวงแหวน (Favia spp.)
บริเวณเกาะร้านดอกไม้ แนวปะการังอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดี ปะการังชนิดที่พบ ได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) และปะการังม้าลาย (Oulastrea sp.)
ปัจจุบันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปะการังมีชีวิต พบว่ามีปะการังมีชีวิตเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากความสาเร็จในโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่ง ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า” ที่ผ่านมา บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน) พร้อมพันธมิตรเริ่มต้น 5 องค์กร ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี กองทัพเรือ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. วีนิไทย สามารถขยายความร่วมมือในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับพันธมิตรอีก 2 องค์กร ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปยังทุกจังหวัดติดทะเลทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ชุมชน ในการดำเนินการปลูก ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งทรัพยากรท้องถิ่นของตน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 

 

 

 

pdf ข้อมูลสภาพทั่วไป