เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

ทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

ปี 2542 – 2545      นายดำรงค์  เภตรา

ปี 2545 – 2548      นายดำรงค์  เภตรา

ปี 2548 – 2552      นายดำรงค์  เภตรา

ปี 2552 – 2555      นายดำรงค์  เภตรา

ปี 2555 – 2558      นายดำรงค์  เภตรา

ปี 2558 – ปัจจุบัน    นายดำรงค์  เภตรา