เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

ทำเนียบปลัดเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

ปี 2542 – 2552      นายพีรวุฒิ บุญวัติ

ปี 2552 – ปัจจุบัน    นายนวธร  ธนเศรษฐ