นโยบายการบริหารงาน

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
[e_text_block align=”align-left” font_weight=”700″ font_family=”Montserrat” color=”#24242b” font_size=”24″ line_height=”42″]

นโยบายการบริหารงาน

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง  นายดำรงค์  เภตรา  ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ

ของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554  ตามศักยภาพ  ซึ่งได้กำหนดนโยบายการพัฒนาไว้  7  ด้าน  คือ

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ทั้งหมด  7  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              1.1 ติดตาม และประสานการดำเนินการออกเอกสารสิทธิบนที่ดินจำนวน 530 แปลง ที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่าง สำนักพระราชวังกับตระกูลหงส์ลดารมภ์ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยเดิม ได้มีกรรมสิทธิ์และขยายโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจบนเกาะสีชัง

              1.2 เร่งรัดการติดตามการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง นสล. (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง) เพื่อให้เทศบาลสามารถนำที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและส่วนรวม

              1.3 จัดหาที่อยู่อาศัย ให้ประชาชนที่ยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัย โดยการจัดหาที่ดินและดำเนินการหาแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ในการให้ประชาชนสามารถกู้ยืมเงิน หรือชำระค่าเช่าซื้อในราคาดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่เป็นภาระมากเกิน

              1.4 ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นปอดของเกาะสีชัง สำหรับให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่การออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อน และกิจกรรมของครอบครัวและชุมชน

              1.5 สนับสนุนให้เอกชนก่อสร้างท่าเที่ยบเรือขนาดเล็ก เพื่อขนส่งขยะพิษจากเรือสินค้าและนำไปกำจัด ถูกวิธี ในบริเวณพื้นที่แหลมงู

              1.6 ก่อสร้างถนนสายหมวดศิลา เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางไปสู่การท่องเที่ยวใหม่ หาดถ่ำพัง จ๊อกค๊อก และแหลมสีชัง โดยให้แล้วเสร็จในปี 2556

              1.7 สนับสนุนให้เอกชน ลงทุนก่อสร้างคานเรือขนาดกลางบริเวณแหลมงู เพื่อให้ชาวเรือใช้เป็นที่ซ่อมแซมเรือ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม

              1.8 ก่อสร้างทุ่นสำหรับจอดเรือ จำพวกเรือสินค้า และเรือท่องเที่ยว ที่มีมาตรฐาน สำหรับรองรับเรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

              1.9 ขยายและปรับปรุงท่าเที่ยวเรือเทววงษ์ (ท่าล่าง) ให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยวทั้งจากภายในและจากต่างประเทศ

 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             สร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน (เนสเซอรี่) ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา

              2.1 จัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน (เนสเซอรี่) ที่มีมาตรฐานในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ในเรื่องสถานที่ บรรยกาศ อาหาร และครูพี่เลี้ยง รวมถึงขยายอัตราการรับเด็กก่อนวัยเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประฃนฃนชาวเกาะสีชัง ที่มีความจำเป็นต้องออกไปประกอบอาชีพประจำวัน จะได้มีสถานในการฝากบุตรหลานไว้ อย่างมีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย

              2.2 การศึกษาระดับประถมศึกษาต้นและประถมศึกษาปลาย จะสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนทั้งในด้านการพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพของครู รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนเสริมกับวิชาการ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักบ้านเกิดให้กับเยาวชน

              2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดส่งครู หรือนิสิตฝึกสอนให้นำความรู้และวิชาการรวมถึงเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัย มาสอนในโรงเรียนในระดับประถมและมัธยมเกาะสีชัง เพื่อให้มาตรฐานการศึกษาเกาะสีชังเทียบเท่าหรือสูงกว่าโรงเรียนบนฝั่ง

              2.4 สนับสนุนให้มีการเปิดการเรียนการสอนสองภา ในโรงเรียนบนเกาะสีชัง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการมีงานทำในอนาคต

              2.5 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป เช่น อบรมความรู้เรื่องกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน กฎหมายยาเสพติด การบริหารจัดการการเงิน เป็นต้น

              2.6 ก่อสร้างสนามกีฬากลางที่มีมาตรฐาน ที่ประกอบไปด้วยสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานพร้อมลู่วิ่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายของประชาชนเกาะสีชัง

              2.7 จัดให้มีการสำรวจ จปฐ.ของเกาะสีชัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อาทิ ความต้องการใช้น้ำประปา ความต้องการใช้ไฟฟ้า ปริมาณรถจักยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อ จำนวนผู้ที่พักอยู่อาศัยในครัวเรือทั้งอยู่ประจำ และอยู่ชั่วคราว จำนวนปริมาณห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวนร้านอาหารที่บริการนักท่องเที่ยว จำนวนป้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงความต้องการด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พัฒนามาตรการในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีแบบแผนและเป็นรูปธรรม รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

              3.1 จัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยทางทะเล ที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยและมีมาตรฐานเพื่อคอยดูแลและช่วยเหลือกรณี๊อุบัติภัยทางทะเลจากเรือสินค้า เรือท่องเที่ยว และเรือประมง

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

สร้างให้เศรษฐกิจบนเกาะสีชังเจริญเติบโตสูงขึ้น มีเงินหมุนเวียนมากขึ้น

              4.1 มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษญกิจชุมชน โดยอาศัยศักยภาพของทรัพยากร  ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่นเป็นหลัก รวมถึงการขยายโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนบนความได้เปรียบในลักษณะภูมิศาสตร์ของเกาะสีชัง การพัฒนาเศรษฐกิจจะดำเนินใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 1. มาตรการการลดรายจ่าย ประกอบด้วย

              1.1 การลดค่าใช้จ่ายด้านที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน อาทิ การจัดหาสินต้าอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหาร และน้ำดื่ม มาจำหน่ายให้กับประชาชน ในราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาด รวมถึงจัดหน่วยเคลื่อนที่ในการซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน โดยคิดค่าบริการในราคาต่ำ เป็นต้น

              1.2 การลดค่าใช้จ่ายในต้นทุนในการประกอบอาชีพ ได้แก่ การจัดหาปัจจัยทางการผลิต อาทิ อุปกรณ์ในการประมง หรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพอื่น มาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงการจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเก็บค่าเช่าในราคาถูกไว้ให้บริการประชาชน

 1. มาตรการเพิ่มรายได้

              2.1 สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพประมงชายฝั่ง โดยสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ การกำหนดเขตพื้นที่สำหรับประมงชายฝั่ง การจัดหาแหล่งเงินทุนราคาถูก การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการตลาด ประสานหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนาความรู้ เทคนิควิชาการสมัยใหม่ รวมถึงการศีกษาวิจัยเพื่อขยายพันธ์สัตว์น้ำ

              2.2 การสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ เช่น กลุ่มแปรรูปหมึกแดดเดียด กลุ่มประมงชายฝั่ง เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การบริหารจัดการ และการสะสมทุน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดในการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายให้มากขึ้น

              2.3 การส่งเสริมให้เกิดการสร้างสถาบันกานเงินของชุมชน ในรูปแบบ “สหกรณ์ชุมชน คนเกาะสีชัง” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการการเงิน โดยคนเกาะสีชัง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการออม และแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับสมาชิก เพื่อกู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขยายกิจการหรือประกอบอาชีพ

 1. มาตรการในการขยายโอกาส ประกอบด้วย

              3.1 การจัดหาตลาดเพื่อจำหน่ายสินต้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งตลาดภายในและตลาดภายนอก เพื่อให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีโอกาสขายได้มากเพิ่มขึ้น เช่น การสร้างตลาดชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มากเพิ่มขึ้น

              3.2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิชาการต่าง ๆ เช่นมหาวิทยาลัยบูรพา ให้จัดส่งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ มาสร้างความรู้ในการดำเนินกิจการ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการการเงิน การตลาด รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องความต้องการของตลาด เพื่อสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของราคาสินค้าชุมชนให้สูงขึ้น

              3.3 ประสานและเจรจากับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการเรือสินค้าต่างประเทศ เรือขนส่ง (เรือโป๊ะ) ที่ขนส่งสินค้าบริเวณเกาะ หรือกิจการพาณิชย์อื่น ให้มาทำธุรกรรมทางการเงินบนเกาะสีชัง อาทิ การโอน การฝาก การเบิก-จ่ายเงิน เพื่อจูงใจให้ธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน มาเปิดสาขาบนเกาะ เพื่อความสะดวกในการค้า ลดต้นทุนในการเดินทางของประชาชนบนเกาะรวมถึงเพื่อให้เกิดหมุนเวียนปริมาณเงินบนเกาะ ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขในการยกฐานะของเทศบาล อันจพนำมาซึ่งเงินอุดหนุนที่มากขึ้น

              4.2 การใช้ศักยภาพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนประวัติศาสตร์ในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนเกาะสีชังดังนี้

              4.2.1 ดำเนินโครงการพัฒนาช่องเขาขาดต่อจากโครงการเดิมให้ครบถ้วนตามแผนฯ พร้อมบูรณะพลับพลาที่ประทับ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2555

              4.2.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว อาทิ ถ้ำพัง ลานท่ายายทิม เกาะยายท้าว เป็นต้น ให้มรมาตรฐานด้านความปลอดภัย ความสะอาดและความสวยงาม

              4.2.3 สานต่อโครงการโฮมสเตย์ชุมชนคนเกาะสีชัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

              4.2.4 สนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนก่อสร้างโรงแรมที่พักขนาดใหญ่ ที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการการจัดสัมมนาของหน่อยงาน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และรองรับผลิตภัณฑ์ของชุมชน

              4.2.5 สนับสนุนให้ชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่ระลึก ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของเกาะสีชังเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว

              4.2.6 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก อาทิ การจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การขยายเครือข่ายเสียงตามสาย การจัดทำเวปไซด์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ทางรายการโทรทัศน์เป็นต้น

              4.2.7 จัดตั้งร้านค้าปลอดภาษี เพื่อขายสินค้าให้กับเรือสินค้าและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

              4.2.8 โครงการพัฒนาเกาะขามใหญ่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ดังนี้

                     4.2.8.1 สำรวจตรวจสอบเอกสารการถือสิทธิ์ที่ดินของหน่วยราชการ และการใช้ประโยชน์ชองประชาชน เพื่อนำที่ดินที่เหลือมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและส่วนรวม

                     4.2.8.2 พัฒนาเกาะขามใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติอย่างครบวงจร โดยการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนนสำหรับจักรยานรอบเกาะ จัดพื้นที่สำหรับการพักผ่อนแบบแคมปิ้ง กำหนดพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง อาทิ หอยพื้นบ้านและแนวปะการัง และการดำน้ำดูปะการัง รวมกิจกรรมการตกปลา พื้นที่สำหรับการจัดประชุมและอบรมสัมมนา และขอใช้ที่ราชพัสดุสำหรับก่อสร้างสถานที่พักที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะยาว HOME CARE

                     4.2.8.3 เพิ่มระบบสาธารณูปการ อาทิ ไฟฟ้า ปะปา ห้องสุขา ระบบการรักษาความปลอดภัย ก่อสร้างเสาสัณญาณในการรับแจ้งข่าวสารและการป้องกันและการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติให้ครอบคลุมทุกพื้นที่บนเกาะ

 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       เป้าหมายเอให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาควบคู่กับการห่วงใยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้การพัฒนาอยู่คู่กับการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเกาะสีชัง

       5.1 ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลที่เสื่อมโทรม โดยการสร่างแหล่งที่อยู่อาศัยและการขยายพันธ์ของสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง และกำหนดช่วงเวลาในการจับสัตว์น้ำ

       5.2 ออกมาตรการในการควบคุมการสร้างมลภาวะทั้งทางอากาศ ทางพื้นดิน และในน้ำ สำหรับผู้ประกอบการเรือขนส่งสินค้า อาทิ เรือขนส่งแป้ง เรือน้ำมัน เรือขนถ่ายถ่านหิน รวมถึงผู้ประกอบการบนฝั่ง อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม ให้ระมัดระวังในการดำเนินกิจการไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ โดยใช้มาตรการด้านกฎหมายเป็นตัวควบคุม

       5.3 จัดวางระบบกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ ดังนี้

              5.3.1 ออหเทศบัญญัติในการวางระบบการจัดการขยะ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการและควบคุมการสร้างและการบริโภคขยะ ทั้งบนพื้นดินและในทะเล

              5.3.2 กำหนดค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะที่เกิดจากกิจการที่สร้างมลภาวะ โดยจัดแบ่งประเภทขยะออกตามลักษณะ เช่นขยะตกค้างจากเรือสินค้า เช่นแป้งมัน ปูนซีเมนต์ ขยะที่เกิดจากการบริโภค เช่นขวดพลาสติก กล่องกระดาษ ขยะที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ เช่นน้ำมัน และสารเคมี ทั้งนี้เพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมในการจัดการให้แตกต่างกัน ตามผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม

              5.3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนในการเฝ้าระวัง การขนถ่ายสินค้าที่มีมลภาวะ อาทิ แป้งมัน ปูนซีเมนต์ และถ่านหิน เพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการควบคุมการขนถ่ายของผู้ประกอบการและเรือสินค้า

              5.3.4 จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน เพื่อบริหารจัดการขยะชุมชนให้มีปริมาณที่ลดลงและเป็นการสร้างเสริมรายได้

              5.3.5 ส่งเสริมให้ชุมชนนำขยะหรือเศษวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นสินค้า และนำมาจำหน่ายในตลาดชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะ และเพิ่มรายได้    

 1. นโยบายด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

       6.1 บูรณะโบราณสถานพระราชวัง เก๋งจีนชุมชนศาลเจ้าเก๋ง หลักศิลาชุมชนท่าเทววงษ์ พลัลพลาดูดาวรัชกาลที่ 5 ให้มีความสมบูรณ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

       6.2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ศิลปะและงานประเพณีวัฒนธรรม พื้นบ้าน อาทิ งานประเพณีพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งานสงกรานต์ ตรุษจีน รนวมถึงจัดฝึกอบรมอาชีพ การนวดเพื่อบำบัดโรค เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการรักษาโรค

 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานและการบยริการประชาชน

       7.1 เร่งรัดการออกเทศบัญญัติ

       ทั้งนี้ เทศบัญญัติจะเป็นเครื่องมือ ในการจัดหารายได้ การจัดระเบียบชุมชน และการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นโยบายนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2555

       7.2 การปฏิรูประบบการบริหารราชการของเทศบาลเกาะสีชัง

       เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายราชการประจำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การบริการที่ดีแก่ประชาชน ดังนี้

              7.2.1 ปรับปรุงระบบ กระบวนการและธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและทำให้การทำงานล้าหลัง

              7.2.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน ให้เหลือน้อยที่สุดและ นำระบบ One stop service มาใช้ให้เต็มรูปแบบและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อสร้างความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการกับประชาชน

              7.2.3 พัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหารและข้าราชการ โดยเน้นการสร้างให้เกิดค่านิยมความรับผิดชอบต่องานและส่วนรวม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเชิงรับ มุ่งไปสู่การทำงานเชิงรุก การทำงานที่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยนช์ส่วนรวม การเล่นพรรคเล่นพวก และนำระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลมาใช้

              7.2.4 นำเทคนิควิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน อาทิ ระบบการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การบิหารงานบุคคชสมัยใหม่มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วม ระบบสำนักงานอิเลคโทรนิคส์ E-OFFICE รวมถึงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ Data base management มาใช้ประกอบในการวางแผนและการบริหารจัดการ

              7.2.5 การจัดหารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับการให้บริการประชาชน โดยไม่สร้างภาระให้กับประชาชน ดังนี้

                     7.2.5.1 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่มาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของเกาะสีชัง เช่น ค่าจอดเรือสินค้า ค่าจัดการขยะจากเรือขนส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เช่น เรือขนส่งแป้งมันเรือขนถ่ายถ่านหิน หรือสารเคมี เป็นต้น

                     7.2.5.2 การสร้างมาตรการจูงใจเจ้าของกิจการเรือสินค้าให้โอนย้ายทะเบียนบ้าน ของลูกจ้างบนเรือที่เดินทางเข้าออกเกาะสีชังเป็นประจำ อยู่ที่ในทะเบียนบ้านเกาะสีชัง จะทำให้เกาะสีชัง ได้รับการจัดสรรเงินรายได้จากกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้นตามรายหัวของประชากร และเงินตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มขึ้นประมาณ ปีละ 5,800,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนบาท)

                     7.2.5.3 การเร่งรัดผลักดันให้เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองพิเศษ เพื่อความเป็นอิสระทางการบริหารจัดการ และการได้รับจัดสรรเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น

       กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน ที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจัง และในการนี้กระผมขอแนะนำทีมงานบริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานของกระผม ดังนี้

 1. นายประกิจ กลิ่นกาหลง            รองนายกเทศมนตรี
 2. นายสหัส ถนอมศิริ                 รองนายกเทศมนตรี
 3. นายธเนศ ผ่องใส                  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 4. นายอนุรัตน์ อนันทนาธร           ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

       นโยบายที่แถลงมาทั้งสิ้น ขอยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้จริง และเร่งรัดให้เกิดความเป็นรูปธรรมภายในช่วงสมัยวาระของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ทั้งนี้ในการดำเนินนโยบายจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนกระบวนการและจะดำเนินนโยบายด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและประโยชน์ของประชาชนชาวเกาะสีชังทุกคน