ประวัติเกาะสีชัง

ประวัติเกาะสีชัง

หาดทรายงามล้ำค่า เมืองท่าพาณิชย์

งดงามด้วยธรรมชาติ
และประเพณีวัฒนธรรม
สีชัง อำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดของประเทศไทย แต่มีคำจำกัดความมากมายมหาศาลเช่นนี้ เพียงตำบลเล็กๆ ที่ชื่อว่า ท่าเทววงษ์ ห่างจากฝังอำเภอศรีราชา 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 – 45 นาที ขนาดพื้นที่ของเกาะมีความยาว 7.9 ตารางกิโลเมตร ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 10000 กว่าคน /วัน ทั้งที่เป็นประชากรที่แท้จริง และประชากรแฝง ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา เกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ด้วยอากาศอันบริสุทธิ์ที่ดี ทำให้สมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่ โดยในขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) โดยเสด็จพระราชดำเนินมาด้วย ทำให้ชื่อสีชังเป็นที่ประทับพระราชหฤทัยมาตั้งแต่บัดนั้น จวบจนถึงรัชสมัยของ พระองค์ พระโอรสเกิดประชวรขึ้น เกาะสีชังจึงได้เป็นจุดหมายปลายทางแรกที่พระองค์ทรงเลือกเพื่อให้พระราชโอรสมาพักผ่อนและรักษาพระองค์
kohsichang-aboutus

1. ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

(แผนที่มาตราส่วนมาตรฐาน เพื่อแสดงสถานที่สำคัญ เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและอาณาเขตติดต่อ

อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 16,006 ไร่  หรือ  25.61 ตร.กม.

เกาะสีชังตั้งอยู่บริเวณตอนในของอ่าวไทย  ตรงข้ามกับอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  อยู่ห่างกันประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 117 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือจรดทะเลเขตอำเภอเมือง    จังหวัดสมุทรปราการ

ทิศใต้จรดทะเลเขตอำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

ทิศตะวันออกจรดทะเลเขตอำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

ทิศตะวันตกจรดทะเลเขตอำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

ประชากร

 • จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ…… 2,093………..บ้าน
 • มีประชากรทั้งหมด………4,580………… คน แบ่งเป็น
 • ชาย ………2,267………………คน           หญิง…………2,313………….คน
 • เด็ก (ทารก – 9 ปี)…….258…..คน     เด็ก (ทารก – 9 ปี)……….241……..คน
 • เด็กโต (10-14 ปี)……..156……คน       เด็กโต (10-14 ปี)………..136……….คน
 • วัยรุ่น (15-19 ปี)………..154…..คน       วัยรุ่น (15-19 ปี)…………110……….คน
 • ผู้ใหญ่ (20-59 ปี)…….1,411…..คน      ผู้ใหญ่ (20-59 ปี)………..1,471…….คน
 • คนชรา (60 ปี ขึ้นไป)…..285…..คน    คนชรา (60 ปี ขึ้นไป)…….352……..คน
 • จำนวนประชากรแฝง……..3,000……..คน
 • จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพื้นที่……108……..คน
 • ความหนาแน่นของประชากร……..296……คน/ตร.กม.
 • อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ ปี 2559-2560 ร้อยละ………71………
 • สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  23  แห่ง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม การจราจร

 • ถนนรวม  22  สาย
 • สะพาน  5  แห่ง

มีการจัดการขนส่งมวลชน

 • เรือ

โทรคมนาคม

 • โทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต

การสื่อสาร

 • โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่………..15………เลขหมาย
 • จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่    1    ชุมสาย
 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข            1        พื้นที่
 • สื่อมวลชนในพื้นที่/หนังสือพิมพ์……..1………….ฉบับ
 • ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่      1     แห่ง
 • ให้บริการครอบคลุมร้อยละ    100    ของพื้นที่
 • หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่……..10…….แห่ง

การประปา

 • จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปา………..356……………ครัวเรือน
 • หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา…………365…………หลังคาเรือน
 • น้ำประปาที่ผลิต………240……………..ลบ.ม./วัน
 • น้ำประปาที่ใช้…………120……………ลบ.ม./วัน
 • แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา………….1………แห่ง
 • แหล่งน้ำดิบสำรอง……………3……………แห่ง

ไฟฟ้า

 • จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า……1,459…………..แห่ง/ครัวเรือน
 • พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ……99……..ของพื้นที่ทั้งหมด
 • ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน……2,764….จุด/ครอบคลุมถนน…22……. สาย

ลักษณะการใช้ที่ดิน

 • พื้นที่พักอาศัย………305.10………….ไร่
 • พื้นที่พาณิชยกรรม…..14.03…………ไร่
 • พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ…..46.36….ไร่
 • สวนสาธารณะ/นันทนาการ…2.0…..ไร่
 • พื้นที่ตั้งสถานศึกษา……14.86………………ไร่
 • พื้นที่ว่าง………..3,955.42…………………….ไร่

ด้านเศรษฐกิจ

 • รายได้/ประชากร  ……106,218…………..  /คน/ปี

การพาณิชยกรรมและบริการ

 • สถานีบริการน้ำมัน…………9…………..แห่ง
 • ตลาดสด……….25…………..แห่ง

สถานประกอบเทศพาณิชย์

– ท่าเทียบเรือ…………5…………แห่ง

สถานประกอบการด้านการบริการ

 • โรงแรม………………1…………….แห่ง
 • ธนาคาร………………1…………….แห่ง
 • สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข………..41………..แห่ง

การท่องเที่ยว

 • จำนวนแหล่งท่องเที่ยว……..23………แห่ง
 • จำนวนนักท่องเที่ยว…..486,993…….คน
 • รายได้จากการท่องเที่ยว…316,545,450…บาท/ปี
 • ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว….. 316,545,450…บาท/ปี

ด้านสังคม

มีทั้งหมด 7 ชุมชน และ 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • ชุมชนบ้านท่าเทววงษ์              (หมู่ที่  1)
 • ชุมชนบ้านศาลเจ้าเก๋ง             (หมู่ที่  2)
 • ชุมชนบ้านท่าวัง                      (หมู่ที่  3)
 • ชุมชนบ้านตรอกด่านภาษี          (หมู่ที่  4)
 • ชุมชนบ้านสะพานคู่                 (หมู่ที่  5)
 • ชุมชนบ้านท่าภาณุรังษี            (หมู่ที่  6)
 • ชุมชนบ้านเกาะขามใหญ่           (หมู่ที่  7)
 • จำนวนบ้าน……..2,093……….หลังคาเรือน
 • จำนวนประชากรในชุมชน…..4,580…….คน

ศาสนา

 • วัด  จำนวน……….2………วัด
 • ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ…….95…….ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 • มัสยิด  จำนวน…..1……….แห่ง
 • ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ…….4……. ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 • โบสถ์  จำนวน…….1……..แห่ง
 • ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ………..1……ของจำนวนประชากรทั้งหมด

วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ (เรียงตามลำดับความสำคัญมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)

 1. วันสงกรานต์ เดือน เมษายน กิจกรรมโดยสังเขป  ก่อพระเจดีย์ทราย ทำบุญตักบาตรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตีเมฆหมอก  อุ้มสาวลงน้ำ  ลำวงลูกช่วง
 2. วันรำลึก  100 ปี เกาะสีชัง เดือน กันยายน กิจกรรมโดยสังเขป  ถวายราชสักการะพระปิยมหาราช การแสดงเพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชากรชาวเกาะสีชัง
 3. วันลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน  กิจกรรมโดยสังเขป  กิจกรรมลอยกระทง ประกวดกระทง
 4. วันเข้าพรรษา  เดือน กรกฎาคม กิจกรรมโดยสังเขป แห่เทียนเข้าพรรษา
 5. วันวิสาขบูชา เดือน  มิถุนายน

การศึกษา

สังกัด ท้องถิ่น สปฐ สพม. อาชีวศึกษา รวม
ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 1
ระดับก่อนประถมศึกษา 1 1
1. จำนวนโรงเรียน 1 1
2. จำนวนห้องเรียน 7 7
3. จำนวนนักเรียน 135 135
4. จำนวนครู  อาจารย์ 10 10
ระดับประถมศึกษา 1 1
1. จำนวนโรงเรียน 1 1
2. จำนวนห้องเรียน 12 12
3. จำนวนนักเรียน 246 246
4. จำนวนครู  อาจารย์ 12 12
ระดับมัธยมศึกษา 1 1
1. จำนวนโรงเรียน 1 1
2. จำนวนห้องเรียน 6 6
3. จำนวนนักเรียน 146 146
4. จำนวนครู  อาจารย์ 6 6
ระดับอาชีวศึกษา
1. จำนวนโรงเรียน
2. จำนวนห้องเรียน
3. จำนวนนักเรียน
4. จำนวนครู  อาจารย์
รวม

กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน

 • สนามฟุตบอล   จำนวน……………………….1…………….แห่ง
 • สนามบาสเกตบอล   จำนวน……………….1……………..แห่ง
 • สนามตะกร้อ   จำนวน…………………………1………….แห่ง
 • ห้องสมุดประชาชน   จำนวน………………….1………….แห่ง
 • สนามเด็กเล่น  จำนวน…………………………..1………….แห่ง
 • สวนสาธารณะ   จำนวน     ………………………..1………….แห่ง

สาธารณสุข

โรงพยาบาลในเขตพื้นที่(ถ้ามี)  สังกัด……….เกาะสีชัง………

เป็นของรัฐบาล  จำนวน…….1……แห่ง  เตียงคนไข้  จำนวน………30…เตียง

บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่

 • แพทย์  จำนวน……….2……..คน
 • พยาบาล  จำนวน……20…….คน
 • ทันตแพทย์  จำนวน….3…….คน
 • เภสัชกร  จำนวน……….2……คน
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จำนวน…..2…… คน
 • อสม……59………..คน

ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด  (จำนวนต่อปี)

 • ท้องถิ่น……..39………คน  ผู้ป่วยใน……..4………คน  ผู้ป่วยนอก………39…..คน
 • เอกชน……..2,620….คน  ผู้ป่วยใน……..279……..คน  ผู้ป่วยนอก……2,620…….คน
 • รัฐบาล……..148…..คน  ผู้ป่วยใน………15……..คน  ผู้ป่วยนอก…….148…….คน

สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

 • อุบัติเหตุ…3,002….ราย/ปี  คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น…….2,869,021…บาท
 • สาเหตุอื่น…..2……ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น……..580…..บาท
 • ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข

  ทุกแห่ง 5 อันดับแรก

 1. ……..DM……………………………………………….
 2. ……..HT…………………………………………………
 3. …….Common cold………………………………
 4. …….Dyspepsia………………………………………
 5. …….Disorders of lipoprotein metabolism and of other lipedema’s……

คุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (จากสถิติในรอบปีที่ผ่านมา)

 • จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และประชาชน  จำนวน…..12……..คดี
 • จำนวนคดีเสียชีวิต  ร่างกาย และเพศ จำนวน……….1…………คดี

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี(1 ม.ค. – 31 ธ.ค.60)  จำนวน……….10……….ครั้ง

 • ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา
 • คิดเป็นผู้เสียชีวิต…….1……….คน

รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน…..1……….คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดจุน้ำ)

 • คันที่ 1. จุน้ำได้……5………ลบ.ม.  ซื้อเมื่อ พ.ศ…..2548….ราคา……..689,508…. บาท

รถบรรทุกน้ำ  จำนวน….2….คัน   แยกเป็น (แยกตามขนาดจุน้ำ)

 • คันที่ 1. จุน้ำได้ ……..2…….ลบ. ม.  ซื้อเมื่อ พ.ศ. ….2551.. ราคา…….900,000…….บาท
 • คันที่ 2. จุน้ำได้……….10……ลบ.ม.  ซื้อเมื่อ พ.ศ….2548…ราคา……ได้รับโอนมา……บาท

รถกระเช้า  จำนวน…….1……….คัน

 • คันที่ 1. จุน้ำได้…………1…..ลบ.ม.  ซื้อเมื่อ พ.ศ….2545….ราคา…….1,950,000…บาท

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน………2…….เครื่อง

พนักงานดับเพลิง  จำนวน…..7………คน

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน…..32……คน

การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา  จำนวน……1……….ครั้ง

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 • อุณหภูมิสูงสุด….38….องศาเซลเซียส  ต่ำสุด……25…….องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน มี.ค.-มิ.ย……………..40……………องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน ก.ค.-ต.ค………………35………….องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน พ.ย.-ก.พ……………..28………….องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุด พ.ศ……..2559……….

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำสุด พ.ศ……..2556…………

แหล่งน้ำ

หนอง  บึง  จำนวน…….1………แห่ง  ได้แก่ (ระบุชื่อ)………………………..

 • ……..อ่างเก็บน้ำชลประทาน………คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ……..83,000…….ลบ.ม.

การระบายน้ำ

 • พื้นที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ………1……ของพื้นที่ทั้งหมด
 • ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด……..1………วัน ประมาณช่วงเดือน……พฤศจิกายน……
 • เครื่องสูบน้ำ
 • เครื่องที่  1   เส้นผ่าศูนย์กลาง……..3.5……..นิ้ว
 • เครื่องที่  2   เส้นผ่าศูนย์กลาง………3.5……….นิ้ว

น้ำเสีย

 • ปริมาณน้ำเสีย……..350……….ลบ. ม./วัน
 • ค่า BOD ในคลอง/ทางระบายน้ำสายหลัก

ขยะ

 • ปริมาณขยะ………12-15…..ตัน/วัน
 • รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  รวม…….4……คัน  แยกเป็น (แยกตามขนาดความจุขยะ)
 • รถยนต์คันที่  1 รถเก็บขนขยะ   ขนาดความจุ……15……ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ….2553…
 • รถยนต์คันที่  2 รถเก็บขนขยะ   ขนาดความจุ…….8……..ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ…2560…
 • ขยะที่เก็บขนได้  จำนวน………..23……….ลบ.หลา/วัน
 • ขยะที่กำจัดได้  จำนวน…………..18………..ลบ.หลา/วัน
 • กำจัดขยะโดยวิธี    เผาในเตาเผาขยะ
 • ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้  จำนวน..23..ไร่ ตั้งอยู่ที่…ม.3. ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง  จ.ชลบุรี…
 • ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง…………..3.6……………..กม.
 • ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว  จำนวน……7.5………..ไร่
 • เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก  จำนวน…………..15.5…………..ไร่

ด้านการเมือง การบริหาร

จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น……………12………..คน

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– การคลังท้องถิ่นจากการบริหารรายรับ-รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา

   เปรียบเทียบฐานะการคลังย้อนหลัง  3 – 5 ปี

       ปีงบประมาณ  2558

       รับจริง……..43,439,945.79……….บาท

       จ่ายจริง…….41,620,210.42…………บาท

       ปีงบประมาณ  2559

       รับจริง………44,203,690.48…………บาท

       จ่ายจริง……..44,145,575.31…………บาท

ปีงบประมาณ  2560

       รับจริง…………53,571,054…………….บาท

       จ่ายจริง………..47,862,922.59……….บาท

การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นปีปัจจุบัน

– ภาษีบำรุงท้องที่…………116.85…………บาท

– ภาษีโรงเรือนและที่ดิน…….197,612.50……..บาท

– ภาษีป้าย…………….1,200…………………..บาท

ด้านจัดทำแผนพัฒนาของท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  จำนวน……..7……….ยุทธศาสตร์  ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 3. ยุทธศาสตร์ด้านจัดระเบียบชุมชนสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ การท่องเที่ยว
 5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ประจำปี 2560

 • นำโครงการในแผนพัฒนาสามปีดำเนินการจริง จำนวน…..25…….โครงการ

คิดเป็นร้อยละ….36.23…ของแผนพัฒนาสามปี

 • นำโครงการในแผนพัฒนาสามปีไปจัดสรรงบประมาณจำนวน……8,713,842.50…บาท

คิดเป็นร้อยละ…………..17.08………………..ของแผนพัฒนาสามปี

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานได้ที่นี่  https://bit.ly/2OVdBar

การเดินทางไปเกาะสีชัง

รถรับส่งสาธารณะ

ขนส่งหมอชิตและเอกมัย มีรถกรุงเทพ – ศรีราชา สำหรับเดินทางมา เมื่อถึงศรีราชา ให้ลงที่โรบินสันและต่อรถตุ๊กๆ ไปที่ท่าเรือเกาะลอย

รถตู้

สามารถขึ้นได้ที่ขนส่งหมอชิตและเอกมัย  ราคา 100-150 บาท เมื่อมาถึงศรีราชา ให้ลงที่โรบินสัน และต่อรถตุ๊กๆ ไปที่ท่าเรือเกาะลอย

รถยนต์ส่วนตัว

แนะนำให้จอดรถที่เทศบาลศรีราชา (ฟรี) จากนั้นนั่งรถตุ๊กๆ มาลงที่ท่าเรือเกาะลอย

เรือข้ามเกาะสีชัง ท่าเรือเกาะลอย

เรือข้ามเกาะสีชัง ท่าเรือเกาะลอย ราคา 50 บาท ต่อคน ต่อเที่ยว ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
ศรีราชา – เกาะสีชัง 07.00 -20.00 น.(ขาไป) ออกทุกชั่วโมง
เกาะสีชัง – ศรีราชา 06.00 – 19.00 น.(ขากลับ) ออกทุกชั่วโมง

การเดินทางภายในเกาะสีชัง

รถมอเตอร์ไซค์เช่า

นักท่องเที่ยวนิยมรถมอเตอร์ไซค์เช่า

 • ราคา 250 บาทต่อวัน หากคิดเป็นรายชั่วโมงชั่วโมงละ 80 บาท
 • ค้างคืน ราคา 300 บาท

รถสกายแล็บ

นักท่องเที่ยวนิยมใช้รถสกายแล็บ สามารถนั่งได้ 6 คน ค่านำเที่ยวชมเกาะ 250 บาท ไปจุดสำคัญ 4 จุด บนเกาะ (ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ช่องเขาขาด พระจุฑาธุชราชฐาน หาดถ้ำพัง) แต่ในแต่ละจุดนั้นคนขับจะส่งเราลง แล้วให้เราไปเดินชมสถานที่ เมื่อจะเดินทางต่อให้โทรติดต่อรถสกายแล็บจะกลับมาพาเราไปเที่ยวจนครบทั้ง 4 จุด

มอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วไป

มอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วไป ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 20 – 80 บาท แล้วแต่ระยะทางใกล้ไกล