ประวัติเทศบาลตำบลเกาะสีชัง
เทศบาลตำบลเกาะสีชังอยู่ในตำบลท่าเทววงษ์อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

เดิมเทศบาลตำบลเกาะสีชัง มีฐานะเป็นสุขาภิบาลเกาะสีชัง มีพื้นที่ 7.9 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ทั้งหมดอยู่บนเกาะสีชัง อยู่ห่างจากเกาะขามใหญ่ประมาณ 1.4 ตารางกิโลเมตร  สุขาภิบาลเกาะสีชังได้จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2499  สุขาภิบาลเกาะสีชัง ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเกาะสีชังเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเทววงษ์ (เกาะขามใหญ่) ซึ่งมีจำนวนประชากรบนพื้นที่ไม่ถึงสองพันคน รวมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เมื่อวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยให้เทศบาลตำบลเกาะสีชังมีเขตตามเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชังกับองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเทววงษ์รวมกัน ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียว ของอำเภอเกาะสีชัง

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

1. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเลรอบเกาะสีชังที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น

       – ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยในทะเลรอบเกาะสีชัง

       – ปัญหาปะการังและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำถูกทำลาย

       – ปัญหาการจับสัตว์น้ำที่ไม่ถูกกฎหมาย

       – ปัญหาการจัดระเบียบการจอดเรือ

       – ปัญหาการฟุ้งกระจายเนื่องจากการขนถ่ายสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

       – ปัญหาการจัดระเบียบการเลี้ยงสัตว์น้ำ

      ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญและรุนแรง หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือถูกปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเกาะสีชังเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของเกาะสีชังทั้งในด้านสังคม  เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความปลอดภัย

2. จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเทววงษ์ กับเทศบาลตำบลเกาะสีชังแล้ว ปรากฏว่าพื้นที่เดิมกับพื้นที่ที่ยุบรวมไม่ติดต่อกันโดยมีน้ำทะเลคั่นอยู่ตรงกลาง เพราะเกาะขามใหญ่อยู่ห่างจากเกาะสีชัง ประมาณ 1.4 กิโลเมตร ทำให้การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมบางอย่างไม่สะดวกรวดเร็วและเกิดความล่าช้า  อย่างไรก็ดีหากการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใหม่ โดยขยายเขตรวมพื้นที่ในทะเลระหว่างเกาะสีชังกับเกาะบริเวณทั้งหมดแล้ว  จะทำให้พื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะสีชังติดต่อกัน  อันจะทำให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใหม่ โดยขยายเขตรวมพื้นที่ในทะเลระหว่างเกาะสีชังกับเกาะบริวารทั้ง 8 เกาะ มีผลทำให้เทศบาลมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ ในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถออกกฎหมายท้องถิ่น หรือเทศบัญญัติมาใช้บังคับให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งจะทำให้เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทะเลรอบเกาะสีชังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนทำให้ประชาชนเกาะสีชังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด

จากสภาพโดยทั่วไปครั้งสมัยสุขาภิบาลเกาะสีชัง จนถึงการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเกาะสีชัง โดยระยะเวลาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปี ภายใต้การบริหารงานของ นายดำรงค์  เภตรา  ที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังนั้น ได้มีการพัฒนาเกาะสีชังจากครั้งสมัยสุขาภิบาลอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและประชาชนเกาะสีชังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในเรื่องของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ จนถึงปัจจุบัน

การปรับปรุงและพัฒนาสะพานท่าเทียบเรือ

เกาะสีชังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะสีชังมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี  ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต และพัฒนาสถานที่อันเป็นสาธารณะประโยชน์ของประชาชนชาวเกาะสีชังที่มีมาตั้งแต่ในอดีตสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แก่ สะพานท่าเทียบเรือท่าภาณุรังษี (ท่าบน) และ สะพานท่าเทียบเรือท่าเทววงษ์ (ท่าล่าง) ซึ่งยังคงอยู่ถึงปัจจุบันให้มีความเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต

เทศบาลตำบลเกาะสีชังอยู่ในตำบลท่าเทววงษ์ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เกาะสีชังตั้งอยู่บริเวณตอนในของอ่าวไทย ตรงข้ามกับอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างกันประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 117 กิโลเมตร

ประกอบไปด้วยชุมชน 7 ชุมชน คือ
  1. ชุมชนบ้านท่าเทววงษ์
  2. ชุมชนบ้านศาลเจ้าเก๋ง
  3. ชุมชนบ้านท่าวัง
  4. ชุมชนบ้านตรอกด่านภาษี
  5. ชุมชนบ้านสะพานคู่
  6. ชุมชนบ้านท่าภาณุรังษี
  7. ชุมชนบ้านเกาะขามใหญ่

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้รับการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใหม่ลงไปในทะเลน่านน้ำไทย โดยพลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบล เกาะสีชัง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551  โดยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชังใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ทะเล ทำให้เทศบาลตำบลเกาะสีชัง มีพื้นที่รับผิดชอบในทะเลเพิ่มขึ้นอีก 17.65 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่บนบกเดิม 7.96 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 25.61 ตารางกิโลเมตร

เกาะสีชังมีเกาะบริวารน้อยใหญ่  รวม 8 เกาะได้แก่

แผนที่เกาะบริวาร
kohsichang-aboutus

พ.ศ. 2486

เดิมเกาะสีชังอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปี พ.ศ. 2486 ได้โอนมาขึ้นกับอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตั้งเป็น กิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2486

พ.ศ. 2537

และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2537 โดยมีเขตการปกครอง 1 ตำบล คือ ตำบลท่าเทววงษ์ มี 7 หมู่บ้าน ทั้งนี้อำเภอเกาะสีชัง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ 2 แห่ง คือ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าเทววงษ์ และสุขาภิบาลเกาะสีชังต่อมาสุขาภิบาลเกาะสีชัง

พ.ศ. 2542

ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

พ.ศ. 2551

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้รับการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใหม่ลงไปในทะเลน่านน้ำไทย โดยพลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบล เกาะสีชัง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 โดยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชังใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ทะเล ทำให้เทศบาลตำบลเกาะสีชัง มีพื้นที่รับผิดชอบในทะเลเพิ่มขึ้นอีก 17.65 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่บนบกเดิม 7.96 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 25.61 ตารางกิโลเมตร