ประวัติเทศบาล

ประวัติเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

เทศบาลตำบลเกาะสีชังอยู่ในตำบลท่าเทววงษ์อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

เดิมเทศบาลตำบลเกาะสีชัง มีฐานะเป็นสุขาภิบาลเกาะสีชัง มีพื้นที่ 7.9 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ทั้งหมดอยู่บนเกาะสีชัง อยู่ห่างจากเกาะขามใหญ่ประมาณ 1.4 ตารางกิโลเมตร  สุขาภิบาลเกาะสีชังได้จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2499  สุขาภิบาลเกาะสีชัง ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเกาะสีชังเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเทววงษ์ (เกาะขามใหญ่) ซึ่งมีจำนวนประชากรบนพื้นที่ไม่ถึงสองพันคน รวมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เมื่อวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยให้เทศบาลตำบลเกาะสีชังมีเขตตามเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชังกับองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเทววงษ์รวมกัน ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียว ของอำเภอเกาะสีชัง

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

คำขวัญประจำเกาะสีชัง

จุฑาธุชราชฐาน ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
วันไหลเกาะขาม ลือนามพระพุทธบาท
หาดทรายงามล้ำค่า เมืองท่าพาณิชย์

“ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล”

1. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเลรอบเกาะสีชังที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น

       – ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยในทะเลรอบเกาะสีชัง

       – ปัญหาปะการังและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำถูกทำลาย

       – ปัญหาการจับสัตว์น้ำที่ไม่ถูกกฎหมาย

       – ปัญหาการจัดระเบียบการจอดเรือ

       – ปัญหาการฟุ้งกระจายเนื่องจากการขนถ่ายสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

       – ปัญหาการจัดระเบียบการเลี้ยงสัตว์น้ำ

      ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญและรุนแรง หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือถูกปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเกาะสีชังเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของเกาะสีชังทั้งในด้านสังคม  เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความปลอดภัย

2. จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเทววงษ์ กับเทศบาลตำบลเกาะสีชังแล้ว ปรากฏว่าพื้นที่เดิมกับพื้นที่ที่ยุบรวมไม่ติดต่อกันโดยมีน้ำทะเลคั่นอยู่ตรงกลาง เพราะเกาะขามใหญ่อยู่ห่างจากเกาะสีชัง ประมาณ 1.4 กิโลเมตร ทำให้การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมบางอย่างไม่สะดวกรวดเร็วและเกิดความล่าช้า  อย่างไรก็ดีหากการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใหม่ โดยขยายเขตรวมพื้นที่ในทะเลระหว่างเกาะสีชังกับเกาะบริเวณทั้งหมดแล้ว  จะทำให้พื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะสีชังติดต่อกัน  อันจะทำให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใหม่ โดยขยายเขตรวมพื้นที่ในทะเลระหว่างเกาะสีชังกับเกาะบริวารทั้ง 8 เกาะ มีผลทำให้เทศบาลมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ ในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถออกกฎหมายท้องถิ่น หรือเทศบัญญัติมาใช้บังคับให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งจะทำให้เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทะเลรอบเกาะสีชังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนทำให้ประชาชนเกาะสีชังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด

แผนที่เกาะบริวาร