ระเบียบและแผนการดำเนินงาน

ระเบียบ และแผนการดำเนินงาน
[e_text_block align=”align-left” font_weight=”700″]pdf มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562

pdf แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร

pdf แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562

pdf การประเมินผลการควบคุมภายใน

pdf รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

pdf คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

pdf รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

pdf แผนพัฒนาบุคลากร

pdf หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

pdf แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างพนักงานส่วนท้องถิ่น

pdf ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะดำเนินการ

pdf การรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pdf ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

pdf แผนดำเนินงานปี 2563

pdf เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

pdf การติดตามแผนและประเมินผลแผน ปี 2563

pdf แผนการดำเนินงาน

pdf รายงานติตตามและประเมินผลแผนพัฒนา

pdf แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

pdf แผนอัตรากำลัง

pdf แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

pdf เทศบัญญัติงบประมาณ

pdf กฎกระทรวงและระเบียบ

pdf พ.ร.บ./พ.ร.ก.

[/e_text_block]