แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฏิบัติการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ไตรมาสที่ ๔

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ไตรมาสที่ ๓ ประจำเดือนเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฏิบัติการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฏิบัติการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

pdf การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf การรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pdf แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑ – ๒)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….