วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
นายยสุวิช นิคมเพ็ชร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ประกอบด้วยเกาะสีชัง และเกาะบริวารอีก 8 เกาะ รวมถึงพื้นที่ทะเล มีพื้นที่รวมประมาณ 25.61 ตารางกิโลเมตร โดยผ่านการดำเนินงานตามระเบียบและขั้นตอนต่างๆมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ได้รับข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และเป็นไปตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2562 จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น
นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอเกาะสีชัง นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น