กิจกรรม 23-06-65_1

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

กองการศึกษาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชังจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรกองการศึกษาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง

เวลา 09.09 น.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวสวดมนต์ บทไหว้ครู คำปฏิญาณตน จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำพานขึ้นไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพนับถือครู รำลึกถึงพระคุณครู ผู้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อคุณครู

รับชมเพิ่มเติม <Click>