เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ งานสรุปผลสถิติ การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 5 งาน

1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานผลประโยชน์
– งานแผนที่ภาษี
– งานบริหารงานทั่วไป
– งานการเงินและบัญชี
– งานพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ดูแล ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี งานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานธุรการ

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานการซื้อและการจ้าง
  • งานการซ่อมและบำรุงรักษา
  • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
  • งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
  • งานการจำหน่ายพัสดุ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  • งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
  • งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
  • งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
  • งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
  • งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
  • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
  • งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
  •  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
  • งานแจ้งผลการประเมินคาภาษีแก่ผู้เสียภาษี
  • งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
  • งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
  • งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
  • งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
  • งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
 • งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
  • งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  • งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
  • งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
  • งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
  • งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
  • งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่
  • งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
  • งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4และ5)
  • งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ
  • งานจัดทำรายงานประจำเดือน
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณ
  • งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
  • งานสาธารณกุศลของอบต.และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
  • งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  • การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
  • งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
  • งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างหน่วยงาน

Morbi leo risus, porta ac, vestibulum at eros.
Sed posuere consectetur est at lobortis.
Ornare Fringilla Ridiculus Risus Mattis
Etiam porta sem magna mollis euismod.

KPMG investigated over Rolls-Royce audits

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.

Ackman: Trump will be good for US economy

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.

Family kicked off flight after toddler row

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.