เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

๑. ฝ่ายบริหารงานช่าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูงานวิศวกรรมและงานสาธารณูปโภค

1.1 งานวิศวกรรม

– ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

– งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

– งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม

– งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

– งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

– งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

– งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

– งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

– งานโครงการจัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

– งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

– งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

– งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

– งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

– เขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

– เขียนแบบก่อสร้างงานโครงสร้าง

– ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และรื้อถอนอาคารทุกประเภท

– ตรวจสอบรับรองผังบริเวณที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

– งานจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา

– งานพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ชุมชนแออัด

– งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชน

– งานควบคุมและตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง

– ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

– ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรายงานผู้บังคับบัญชา

– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. ฝ่ายสาธารณูปโภค

– สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงการตามแผนพัฒนาโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณประเภทถนน ประปา ทางระบายน้ำ ทางเท้า สะพาน เขื่อน สิ่งติดตั้งอื่น ๆ

– งานซ่อมบำรุงรักษาทาง   สะพาน เขื่อนและทางเท้า

– งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุง และงานควบคุมพัสดุเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน

– งานให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบสถานที่เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางและสะพาน

– งานออกแบบและบำรุงรักษา

– งานตีเส้นจราจร

– งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

– งานซ่อมบำรุงถนน ทางระบายน้ำ ทางเท้า สะพาน เขื่อน ทางเท้า

– งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุง งานควบคุมพัสดุ

– งานให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค

– ดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรายงานผู้บังคับบัญชา

– งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

– งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ

– งานจัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ

– งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ

– งานโครงการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการและควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้งงานด้านไฟฟ้า และอุปกรณ์

– งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

– งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆด้านไฟฟ้า – งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆด้านไฟฟ้า

– งานให้คำปรึกษา แนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. งานธุรการ

– จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

– จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำกองช่าง

– จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ,ค่าใช้สอย

– จัดทำฎีกา หมวดเงินเดือน, ค่าตอบแทน, ค่าครุภัณฑ์, ค่าซ่อมแซม, ค่าสาธารณูปโภคและค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

– พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ

– จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

– ติดตามเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหาร

– จัดทำทะเบียนคุมการขอใช้รถยนต์

– จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร, การลา, อัตราการจ้าง

– จัดทำญัตติ (ประชุมสภา)

– จัดทำเอกสาร โอนงบประมาณ แก้คำสั่งชี้แจง

– จัดทำบัญชีครุภัณฑ์

– จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ,จัดทำแผนจัดหาพัสดุ

– จัดทำแผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ

– วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลงานเกี่ยวข้องกับกองช่าง

– จัดทำเอกสารการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (คอร์ทีม)

– จัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง

– จัดเอกสารควบคุมภายใน

– จัดทำข้อมูลสถิติ

– จัดทำบันทึกจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

– จัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ ของกองช่าง

– ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือเสนออนุมัติ

– เสนอหนังสือเพื่ออนุมัติ

– ประสานงานระหว่างหน่วยงาน, ลงตารางการนัดหมายต่างๆ

– จัดทำข้อมูลการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหน่วยงานราชการอื่นๆ

– จัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์กองช่าง

– วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลงานที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง

– จัดทำหนังสือออกส่วนราชการอื่น

– ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือภายนอก – ภายใน

– ลงทะเบียนคุมคำร้องเรื่องร้องเรียน, ร้องทุกข์ ใบคำร้องและเว็บไซต์ ติดตามรายงานผล

– จัดทำและบันทึกขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทงานไฟฟ้าฯ

– จัดทำโครงการ รายงานการดำเนินโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอุดหนุนจากส่วนราชการอื่นๆ

– จัดทำเอกสารเข้าส่งประชุมสภา/บริหาร

– ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ฯ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

– จัดทำรายงานการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

– จัดทำรายงานแผนการดำเนินงาน

– จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิสัยทัศน์

 มุ่งพัฒนางานก่อสร้าง  ถูกต้องตามมาตรฐาน  

 ศรัทธางานเต็มที่   ตรวจสอบได้ทุกวิธี 

สร้างเมือง Smart city (สมาร์ท ซิตี้)  เมืองนี้ให้ยั่งยืน

พันธกิจ

  1. งานสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง(ถนนสะพานรางระบาย น้ำ  อาคาร  ฯลฯ)
  2. งานควบคุมและดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ
  3. การขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถนน / เคลื่อนย้ายอาคารในเขตเทศบาล ขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
  1. การขอใช้แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย
  2. การขอติดตั้งโคมไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
  3. การขอตัดไม้ยืนต้น
  4. การขอซ่อมบำรุงรักษาถนนหรือทางเท้า
  5. การขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน
  6. การจัดสถานที่ในงานต่างๆ
  7. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542  จนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างหน่วยงาน

กองช่าง

หัวหน้าหน่วยงาน

กองช่าง

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน

กองช่าง