เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน

 การเตรียมเอกสารในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน

 1. คำขออนุญาตก่อสร้าง (ข.1)    1  ชุด
 2. แผนผังบริเวณ,แบบแปลน, รายการประกอบแบบ  3  ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ   1  ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ชุด
 5. สำเนาเอกสิทธิ์ที่ดินพร้อมสารบัญจดทะเบียนครบทุกน้า  1  ชุด
 6. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (ที่ดินบุคคลอื่น)  1  ชุด
 7. หนังสือสัญญาเช่าที่ดินซึ่งยังคงมีผลผูกพันกันอยู่  1  ชุด
 8. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดิน (ห่างแนวไม่ถึง 50ซม.) 1 ชุด
 9. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารร่วมผนัง  1  ชุด
 10. รายการคำนวณ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุ ถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่  1  ชุด
 11. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน(กรณีเจ้าของอาคารเป็นผู้คุมงาน) 1 ชุด
 12. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29  1 ชุด
 13. หนังสือรองพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม  1  ชุด
 14. หนังสือรองพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  1  ชุด
 15. สำเนารับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้ขออนุญาตที่ออกไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัทพร้อมลงนามทุกหน้า)  2  ชุด
 16. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือตัวแทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  2  ชุด
 17. หนังสือมอบอำนาจเป็นตัวแทนเจ้าของอาคารพร้อมปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย(กรณียื่นขออนุญาต)   1  ชุด
 18. สำเนาหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส   1  ชุด
 19. อื่น ๆ (ถ้ามี)

การเตรียมเอกสารในการขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

1. คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร (ข.3)   1  ชุด

2. แผนผังบริเวณ,แบบแปลน,รายการประกอบแบบ   1  ชุด

3. หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)   1  ชุด

4. รับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว)   1   ชุด

5. สำเนารับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ผู้มีอำนาจ ลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้ขออนุญาตที่ออกไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัทพร้อมลงนามทุกหน้า)   2  ชุด

6. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือตัวแทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจ ของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)    2  ชุด

7. รายการคำนวณ 1 ชุด จำนวน……….แผ่น (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้นกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม)   1  ชุด

8. สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือ ผู้ครอบครองอาคาร  1  ชุด

9. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร พร้อมทั้งสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีเป็นอาคารลักษณะขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพควบคุม)   1  ชุด

10. หนังสือมอบอำนาจเป็นตัวแทนเจ้าของอาคารพร้อม

11. อื่น ๆ (ถ้ามี)

การเตรียมเอกสารในการขอโอนใบอนุญาต

1. คำขอโอนใบอนุญาต (ข.8)   1   ชุด

2. ใบอนุญาตที่ขอโอน    1   ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้โอน/ผู้รับโอน    1   ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้โอน/ผู้รับโอน    1   ชุด

5. ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย(กรณียื่นขออนุญาต)   1   ชุด

การเตรียมเอกสารในการต่อใบอนุญาต

1. คำขอต่ออายุใบอนุญาต (ข.5)   1   ชุด

2. เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของอาคารที่ได้รับอนุญาต)   1  ชุด

3. เอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครอง (กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ  เพื่อการอื่น)   1  ชุด

4. หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคาร  เป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและ-ทางเข้าออก ของรถเพื่อการอื่น)  1   ชุด

5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน   1   ชุด

6. ใบอนุญาตก่อสร้างฯ (ต้นฉบับ)   1   ชุด

7. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน   1   ชุด

8. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)   1    ชุด

9. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ระยะเวลาการขอรับใบอนุญาต

 1. ยื่นเอกสารในการขออนุญาต  ระยะเวลา  5 วัน
 2. ตรวจแบบแปลน,สถานที่  ระยะเวลา  15 วัน
 3. จัดทำเอกสารในการขออนุญาต  ระยะเวลา  10 วัน
 4. พิจารณาความเห็นชอบ  ระยะเวลา  10 วัน
 5. ลงนามในใบอนุญาตก่อสร้าง  ระยะเวลา  5 วัน

(ระยะเวลาไม่เกิน 45 วันทำการในกรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน)

การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

1. ใบอนุญาตก่อสร้าง         ฉบับละ   20  บาท

2. ใบอนุญาตดัดแปลง        ฉบับละ   10  บาท

3. ใบอนุญาตรื้อถอน          ฉบับละ   10  บาท

4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย      ฉบับละ   10  บาท

5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้    ฉบับละ   20  บาท

6. ใบแทนใบอนุญาต/รับรอง  ฉบับละ   10  บาท

7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   ฉบับละ  5  บาท

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต

 1. ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ  20  บาท
 2. ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ  10  บาท
 3. ใบอนุญาตรื้อถอน     ฉบับละ  10  บาท
 4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย   ฉบับละ  10  บาท
 5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้   ฉบับละ  10  บาท

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

 1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร  ตร.ม.ละ  0.5 บาท
 2. อาคารสูงเกิน 2 ชั้นแต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12.00 เมตร แต่ไม่เกิน  15.00 เมตร   ตร.ม ละ  2  บาท
 3. อาคารซึ่งสูงเกิน 3ชั้น หรือสูงเกิน 15.00 เมตร ตร.ม  ละ  4  บาท
 4. อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นที่รับน้ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน  500 กก. ต่อ ตร.ม  ตร.ม. ละ  4  บาท
 5. ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ ตร.ม. ละ 0.5 บาท
 6. ป้ายให้ติดตามพื้นที่ป้าย ตร.ม. ละ  4   บาท
 7. ทางหรือท่อระบายน้ำ, รั้วหรือกำแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพงให้ติดตามความยาวเมตร  เมตรละ   1   บาท

Morbi leo risus, porta ac, vestibulum at eros.
Sed posuere consectetur est at lobortis.
Ornare Fringilla Ridiculus Risus Mattis
Etiam porta sem magna mollis euismod.

KPMG investigated over Rolls-Royce audits

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.

Ackman: Trump will be good for US economy

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.

Family kicked off flight after toddler row

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.