เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

เรือที่ขอเลขทะเบียนบ้าน

เรือที่ขอเลขทะเบียนบ้านมีจำนวนทั้งหมด    50  ลำ

แยกตามประเภทดังนี้

1.เรือบรรทุกสินค้า     จำนวน  41  ลำ

2.เรือเครน    จำนวน  2   ลำ

3.เรือทุ่น       จำนวน  7  ลำ

ประชากรที่ย้ายมาในทะเบียนบ้านเรือมีจำนวน   11   คน 

แยกตามประเภทดังนี้

ย้ายเข้ามาในทะเบียนเรือบรรทุกสินค้า  จำนวน  7  คน

ย้ายเข้ามาในเรือทุ่น  จำนวน  4  คน

แยกตามรายละเอียดดังนี้

เรือบรรทุกสินค้าที่ขอทะเบียนบ้าน

 1. บริษัท เทพาพร   

          มีเรือจำนวน   31   ลำ หมู่ที่  4  ย้ายเข้า  2  คน

 1. บริษัท เจ พี ทรานสปอร์ต

          มีเรือจำนวน   9   ลำ หมู่ที่  4  ย้ายเข้า  5  คน

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภ  ออล

          มีเรือจำนวน  1   ลำ หมู่ที่  4

 1. บริษัท สีชังเครน แอนด์มารีนไทม์ จำกัด

           มีเรือเครนจำนวน  31   ลำ   หมู่ที่  5

 1. บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด

          มีเรือทุ่นจำนวน 7 ลำ  หมู่ที่  4  ย้ายเข้า  4  คน

งานทะเบียนราษฎร

การย้ายที่อยู่

การแจ้งย้ายที่อยู่มี  3  กรณี   คือ

1. การแจ้งย้ายเข้า

2. การแจ้งย้ายออก

3. การแจ้งย้ายปลายทาง

การแจ้งย้ายเข้า

หลักเกณฑ์

เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายใน  15 วัน  นับแต่วันที่ย้ายเข้า อยู่ในบ้าน  หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1000  บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
 5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว

งานทะเบียนราษฎร

การแจ้งย้ายออก

หลักเกณฑ์

เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่จากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายใน  15  วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก  หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1000  บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ของผู้ย้าย

งานทะเบียนราษฎร

การแจ้งย้ายปลายทาง

หลักเกณฑ์

ผู้ย้ายที่อยู่สามารถติดต่อขอแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ใหม่ได้ โดยไม่ต้องกลับไปภูมิลำเนาเดิมที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้าย

งานทะเบียนราษฎร

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาเป็นประชากรในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง

 1. ด้านความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
  – ป้องกันปัญหาอาชญากรแฝง หรือผู้กระทำความผิดกฏหมาย หลบหนีคดี มาอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องในเรือ และพร้อมที่จะก่อคดีในพิ้นที่เมื่อสบโอกาส
  – ป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบนี้เข้าเมืองโดยมิ
  ชอบด้วยกฎหมาย ป้องกันปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติ ซึ่งเป็นภัยต่อบ้านเมืองและประเทศชาติ
 2. ด้านสาธารณสุข สิทธิและการดูแลจากหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมาย อาทิ
  – สิทธิจะได้รับบริการรักษาพยาบาลจากเรือกู้ชีพกู้ภัย  ซึ่งมีอุปกรณ์ในการแพทย์พร้อมให้ความช่วยเหลือ หากเกิดอุบัติตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างทันท้วงที ณ จุดเกิดเหตุ  อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐาน
  – สิทธิที่จะได้รับการดูแลจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค)
  – สิทธิจะได้รับการดูแลจากโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
  – นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับการ
  จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามรายหัวประชากรในลักษณะ เหมาจ่าย จำนวน 2,895.09 บาท ต่อคน  เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเขตพิ้นที่
 3. ด้านคุณภาพชีวิต
  – เมื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จะได้รับสิทธิเข้าเป็นสมาชิกกองทุนต่างๆ อาทิเช่น กองทุนหมู่บ้าน, กองทุนสตรี, ฯลฯ  โครงการบ้านมั่งคง
  – ได้รับบริการและอำนวยความสะดวก เรือรับ –ส่ง  ให้ขึ้นมาบนเกาะสีชังเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค วันละ 2 รอบ (เช้า – เย็น)
  – ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (WiFi) ฟรี
 4. ด้านการศึกษา
  – บุตรหลาน จะได้ศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาแบบประจำ ซึ่งผู้ปกครองที่เป็นพนักงาน เรือโป๊ะ หรือทุนขนถ่ายสิ้นค้า สามารถมาเยี่ยมบุตรหลานของตนได้ตลอดเวลา มีที่พักค้างคืนในราคาประหยัด 
  – บุตรหลานจะได้รับสิทธิต่างๆ อาทิ เรียนฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ฯลฯ
  – บุตรหลาน จะได้รับการส่งเสริมในเรื่องภาษาต่างประเทศ อาทิ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ฯ
 5. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  – ทะเบียนบ้าน ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
  – เทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษี และเงินอุดหนุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะเงินอุดหนุนที่จัดสรรตามจำนวนของประชากรเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมครบทุกๆด้าน


เพื่อให้ทุกคนที่อยู่อาศัย หรือประกอบการอาชีพที่เกาะสีชังมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และผู้ประกอบการเรือ แพ ทุ่นขนถ่ายสินค้าในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาเป็นประชากรตาม ทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง”

Morbi leo risus, porta ac, vestibulum at eros.
Sed posuere consectetur est at lobortis.
Ornare Fringilla Ridiculus Risus Mattis
Etiam porta sem magna mollis euismod.

KPMG investigated over Rolls-Royce audits

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.

Ackman: Trump will be good for US economy

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.

Family kicked off flight after toddler row

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.