เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสาธารณภัยต่างๆ มีความสำคัญยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

เกาะสีชังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่จำนวนไม่น้อย

ในอดีตเกาะสีชังไม่มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ต่อมาเมื่อสาธารณภัยนั้นทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อป้องกัน บรรเทาและช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเกาะสีชังจึงจัดตั้งหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดขึ้นมา เพื่อป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือสาธารณภัยต่าง ๆ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเกาะสีชัง

ภารกิจและหน้าที่งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

1. รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยหรือวาตภัย

3. จัดทำแผนป้องกัน ฝึกซ้อมแผน และดำเนินการตามแผน

4. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ

5. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

อุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

ในส่วนของอุปกรณ์ ปัจจุบันงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์ ที่ทางราชการมีอยู่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รถบรรทุกน้ำความจุ 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

2. รถดับเพลิงความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

3. แผงกั้น จำนวน 20 แผง

4. กรวย จำนวน 6 อัน

5. รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

6. เรือเร็ว จำนวน 1 คัน

7. สายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 21 เส้น

8. หัวฉีดดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 8 เส้น

9. ปั๊มน้ำ จำนวน 5 เส้น

ภารกิจและหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีการเตรียมพร้อม บุคลากร เครื่องมือไว้ให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารโดยวิทยุสื่อสาร รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสาธารณภัยต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

ชุดปฏิบัติการ

– มีหน้าที่รับแจ้งเหตุสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องมือวิทยุสื่อสาร และโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3821 6204

– ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลและเขตพื้นที่ข้างเคียงที่ขอรับการสนับสนุน

การฝึกซ้อมแผนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสำคัญในการช่วยเหลืออุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนชาวเกาะสีชัง และเพื่อให้เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ฯ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และการประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง จึงต้องมีการซ้อมแผนต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ

ในปัจจุบันการฝึกซ้อมแผนนั้น งานป้องกันฯ จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยทางทะเล ซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการเกิดอุบัติภัยทางทะเลสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะเป็นพื้นที่ ที่ตั้งอยู่กลางทะเล แต่งานป้องกัน ฯ ก็ยังมีการฝึกซ้อมแผนอื่น ๆ ด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนชาวเกาะสีชัง

ผลงานการฝึกซ้อมแผนของงานป้องงานและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

1. การซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยทางทะเล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าร่วมการซ้อมแผน รองรับอุบัติภัยทางทะเลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

ขั้นเตรียมแผน

งานป้องกันฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการซ้อมแผน

ขั้นปฏิบัติ

งานป้องกัน ฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่วางไว้ ดังนี้

1. เมื่อเวลา 10.03 น. งานป้องกัน ฯ ได้รับแจ้งเหตุเรือไฟไหม้จากเจ้าของเรือทางวิทยุ

2. เมื่องานป้องกัน ฯ ได้รับเหตุจึงประสานงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ และทำการเตรียม รถเทศบาลจำนวน 2 คัน เรือเร็ว 1 ลำ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน มุ่งหน้าไปยังบริเวณสะพานกลาง

3. งานป้องกัน ฯ ได้นำเรือเร็วออกไปรับผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ (หน้าเกาะขามใหญ่) ที่ได้รับบาดเจ็บหนัก (ผู้ป่วยสีแดง) มายังสะพานกลางที่มีรถพยาบาลเตรียมไว้ เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล

4. ท่านรองนายก ฯ นายเนาว์ วงษ์มณีวรรณ ทำการรายงานสถานการณ์ให้นายอำเภอได้รับทราบ

5. เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ฯ ได้ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และทำการขับรถส่งผู้ป่วย ที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย (ผู้ป่วยสีเขียว) ส่งที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา

6. ท่านนายอำเภอรายงานทำการปิดสถานการณ์

 ขั้นสรุป

  – ในส่วนของการป้อง ฯ จากที่ประชุมก่อนเกิดเหตุการณ์ และหลังเกิดเหตุการณ์โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติงานได้ดีเป็นไปตามแผนที่วางไว้

การซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยทางทะเล

2. การฝึกซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำ การซักซ้อมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บนเรือสินค้าต่างประเทศ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการฝึกซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำ การซักซ้อมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บนเรือสินค้าต่างประเทศ ณ ทุ่น บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องเรือยนต์เร็ว ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำใน เบื้องต้น

ขั้นเตรียมแผน

งานป้องกันฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการซ้อมแผน

ขั้นปฏิบัติ

งานป้องกัน ฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่วางไว้ ดังนี้

1. เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ ให้ผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุมารวมตัวที่จุดรวมพล เช็คชื่อ และตามหาผู้ที่ขาดหายไป
2. เมื่อมีคนขาดหายไป ทำการค้นหาและอพยพผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

3. เมื่อมีการแจ้งเหตุเข้ามา งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้นำเรือยนต์เร็วออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและไปยังสถานที่ที่ได้รับแจ้งเข้ามา

4. เมื่อมาถึงสถานที่เกิดเหตุ งานป้องกันฯเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เข้าไปพบหัวหน้าคนงาน ณ จุดรวมพล พร้อมกับคำชี้แจ้งเรื่องเหตุการณ์ในเบื้องต้นและเตรียมพร้อมที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย และทำการดับไฟที่ไหม้

5. เมื่อได้ฟังเหตุการณ์ในเบื้องต้นแล้ว งานป้องกันฯเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จึงไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการดับไฟ

ขั้นสรุป

การฝึกซ้อมและจำลองเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทุกประการ และงานป้องกันฯจะนำความรู้ที่ได้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับรับมือในสถานการณ์จริงต่อไป

การผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำ การซักซ้อมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บนเรือสินค้าต่างฝึกซักซ้อมแผนช่วยเหลือประเทศ

นอกจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ แล้ว ในส่วนของงานป้องกันเองก็มีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ภายในองค์กรด้วย

ในฝึกการอบรมของงานป้องกันฯ ภายในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพิ่มความรู้ความสามารถ และสร้างทักษะเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทำให้ทราบถึงหน้าที่ที่จะปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องปลอดภัย ทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เองและผู้ได้รับอุบัติเหตุ

การฝึกอบรมของงานป้องกันฯ ที่ผ่านมาซึ่งได้ฝึกเป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของงานป้องกันฯ

  1. การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2. การฝึกอบรมการใช้ดับเพลิง

การฝึกอบรมการใช้ดับเพลิง

ผลการปฏิบัติงานที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เกาะสีชัง

1. ในช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มีสภาพอากาศชื้นเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน จึงทำไห้มีสัตว์เลื้อยคลานออกมาเข้าบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเกาะสีชัง พร้อมเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชนจึงดำเนินการออกไปจับสัตว์เลื้อยคลานนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ผลการปฏิบัติงานที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ปฏิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เกาะสีชัง

2. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายนสภาพพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและมีลมกรรโชกแรง จึงทำให้เกิดไฟป่าและหมอกควันก่อให้เกิดมลพิษ ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่ งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเกาะสีชังได้เฝ้าระวัง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

ผลการปฏิบัติงานที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ปฏิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประช

3. วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2556 เกิดน้ำท่วมบริเวณตั้งแต่ ตรอกยายพีจนถึงหน้าธนาคารกสิกรไทย โดยไหลท่วมบ้านประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าว ซึ่งสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน ประมาณ 20 – 30 ครัวเรือน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการยกตะแกลงฝาท่อระบายน้ำออก และติดตั้งจุดระบายน้ำเพิ่ม และได้นำรถดับเพลิงและรถน้ำของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง มาช่วยสูบน้ำออก จึงทำให้น้ำที่ท่วมขังบริเวณดังกล่าวระบายน้ำได้ดี

ผลการปฏิบัติงานที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ปฏิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เกาะสีชัง

4. ในช่วงเดือนสิงหาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นช่วงฤดูหนาวทำให้เกิดคลื่นลมกรรโชกแรง จึงทำให้มีเรือสินค้าต่าง ๆ เข้ามาหลบคลื่นลมบริเวณ  รอบเกาะสีชัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้รับแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กับเรืออยู่บ่อยครั้งในช่วงฤดูหนาว เช่น เรือเกย เรือจม เรือไฟไหม้ เป็นต้น ทำให้เกิดความเสียหายกับเหตุการณ์ดังกล่าว อาทิ สะพานหัก เป็นต้น

การพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

เนื่องในปัจจุบันเขตเทศบาลอำเภอเกาะสีชังมีบริเวณหน้าน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างขว้างขวางซึ่งมีทั้งเรือเล็ก เรือใหญ่ เข้ามาจอดอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดอุบัติภัยต่าง ๆ ขึ้นอยู่เสมอ เช่น เรือไฟไหม้ เรือจม เรือเกย เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลเกาะสีชังมีหน้าที่ให้การช่วยเหลือและระงับเหตุการณ์ต่างๆ แต่ปัญหาในการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติภัยทางทะเลในส่วนของงานป้องกัน ฯ คือยังขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการช่วยเหลือ

งานป้องกัน ฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยทางทะเลขึ้น เพื่ออำนวยความสะทั้งในเรื่องของการเดินทาง การรับข้อมูลข่าวสาร และการมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เรือดับเพลิง เรือกู้ภัย และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือต่างๆ พร้อมทั้งการพัฒนาเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ให้มีความรู้ และสามารถที่จะปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีระบบ โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมพร้อมรับอุบัติภัยที่เกิดขึ้นต่อไป

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Morbi leo risus, porta ac, vestibulum at eros.
Sed posuere consectetur est at lobortis.
Ornare Fringilla Ridiculus Risus Mattis
Etiam porta sem magna mollis euismod.

KPMG investigated over Rolls-Royce audits

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.

Ackman: Trump will be good for US economy

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.

Family kicked off flight after toddler row

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.