เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่ง อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล หรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีการบูรณาการห้วงระยะเวลาของการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด กำหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี

โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนา

ดังนั้น แผนพัฒนาสามปี
จึงมีสภาพบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

การจัดทำประชาคม

การจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสามปี ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม และดำเนินการร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี โดยมีการทบทวนทุก ๆ ปี

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการจัดทำครั้งแรก ให้จัดทำประชาคมแบบประชารัฐ ในระดับภาพรวมทั้งตำบล และระดับจังหวัด ประชุมระดับภาพรวมครั้งเดียว โดยใช้สัดส่วนตามที่กำหนด โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อนำไปจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดต่อไป

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัฏจักรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Morbi leo risus, porta ac, vestibulum at eros.
Sed posuere consectetur est at lobortis.
Ornare Fringilla Ridiculus Risus Mattis
Etiam porta sem magna mollis euismod.

KPMG investigated over Rolls-Royce audits

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.

Ackman: Trump will be good for US economy

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.

Family kicked off flight after toddler row

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.