เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

บริการทะเบียนราษฎร

การแจ้งเกิด

กรณีคนเกิดในบ้าน : ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผู้แจ้งแห่งท้องถิ่นที่ที่มีคนเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

กรณีคนเกิดนอกบ้าน : ให้บิดาหรือมารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดนอกบ้าน หรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
 • บัตรประจำตัว หรือสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาเด็ก
 • หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)

* ผู้ใดไม่มาแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท *

 หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง กรณี แจ้งการเกินกำหนดเวลา

 • สำเนาประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่รับแจ้ง บิดา หรือมารดาเด็ก
 • ผู้แจ้ง บิดา หรือมารดาเด็กจะต้องมาให้ถ้อยคำบันทึกการสอบสวนด้วยตัวเอง
 • หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)


การแจ้งตาย

 กรณีคนตายในบ้าน : ให้เจ้าบ้านแจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง แห่งท้องที่ที่คนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันตาย กรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ

 กรณีคนตายนอกบ้าน : ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ แล้วแต่กรณี หรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ ในกรณีเช่นนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวของผู้ตาย
 • หนังสือรับรองการตาย หรือหลักฐานการชันสูตรพลิกศพ (ถ้ามี)

* ผู้ใดไม่มาแจ้งการตาย ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือพบศพต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท *


การทำบัตรประชาชน

 ผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์

 การขอมีบัตรครั้งแรก : เมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องยื่นคำขอมีบัตรภายใน 60 วัน โดยนำหลักฐานไปแสดง ดังนี้

 หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอมีบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สูติบัตร (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลของตัวเอง หรือบิดา / มารดา ต้องนำหลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลมาด้วย) หรือ
 • หลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น สำเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร เป็นต้น
 • กรณีบิดาและมารดา เป็นบุคคลต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าว ของบิดาและมารดามาแสดงด้วย
 • กรณีที่ไม่มาขอทำบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ให้นำเจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา พร้อมบัตรประจำตัวไปรับรองด้วย

* การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใด
แต่หากไม่มาทำบัตรภายในกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท *

การขอมีบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุ : บัตรประจำตัวประชาชน มีอายุบัตร 6 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร และถ้าหากวันที่บัตรหมดอายุไม่ตรงกับวันเกิดของผู้ถือบัตร ให้นับระยะเวลาอายุบัตรต่อไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรในปีนั้น หรือปีถัดไป

หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอมีบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรเดิมที่หมดอายุ

และหากผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะทำบัตรก่อนวันที่บัตรเดิมจะหมดอายุก็สามารถทำได้ภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมจะหมดอายุ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใด

*บัตรมีอายุใช้ได้ 6 ปี เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ ให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่บัตรเดิมหมดอายุโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใดแต่หากไม่มาทำบัตรภายในกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท *

การขอเปลี่ยน บัตรกรณีบัตรเดิมชำรุด : เมื่อบัตรเดิมชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมชำรุด โดยนำหลักฐานมาแสดงในการขอเปลี่ยนบัตร ดังนี้

หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอมีบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรเดิมที่ชำรุด
 • หลักฐานที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายซึ่งสามารถใช้พิสูจน์ตัวบุคคลได้
 • หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 3 ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปรับรองด้วย

* หากบัตรเดิมชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมชำรุด โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท
หากไม่มาทำบัตรภายในกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท *

การขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย : เมื่อบัตรหาย หรือถูกทำลาย ไม่จำเป็นต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ แต่ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน เพื่อขอทำบัตรใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหาย หรือถูกทำลาย โดยให้นำหลักฐานไปแสดง ดังนี้

หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอมีบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • หลักฐานที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายซึ่งสามารถใช้พิสูจน์ตัวบุคคลได้ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง คำขอมาบัตรเดิม
 • หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปรับรองด้วย

* การเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย ให้ทำการเปลี่ยนบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมหาย หรือถูกทำลาย
โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท และหากไม่มาทำบัตรภายในกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท *

การขอเปลี่ยนบัตร กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ให้เปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน โดยให้นำหลักฐานมาแสดงในการขอเปลี่ยนบัตร ดังนี้

หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอมีบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรเดิม
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล

* หากเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ให้เปลี่ยนบัตรใหม่ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน
โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท หากไม่มาทำบัตรภายในกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท *

การเสียค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตร

 • กรณีที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่ การทำบัตรครั้งแรก การทำบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุ การทำบัตรกรณีพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้น และการทำบัตรกรณีได้สัญชาติไทย
 • กรณีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่ บัตรหาย บัตรถูกทำลาย บัตรชำรุด ชื่อสกุล ย้ายที่อยู่ และบุคคลที่ได้รับการยกเว้น แต่ประสงค์จะขอทำบัตร โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท

* การเสียค่าธรรมเนียมไม่เกี่ยวกับการเสียค่าปรับ การปรับเป็นผลการจากกระทำความผิดที่ไม่ทำบัตร
ภายในระยะเวลา 60 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด *


การแจ้งย้ายที่อยู่

กรณีมีผู้ย้ายออกนอกบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับท้องที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออก

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่แจ้งการย้ายออก
 • บัตรประจำตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน)

กรณีมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้าย ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน 15 วัน นับจากวันย้ายเข้า

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ต้องแจ้งย้ายเข้า
 • ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ 1 และ 2
 • บัตรประจำตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน

กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาแจ้งการย้ายด้วยตัวเองได้ 

 • สามารถให้บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และเป็นผู้ดูแลบ้านในขณะนั้น มาแจ้งแทนในฐานะเจ้าบ้านก็ได้ ผู้ดูแลบ้านอยู่ในบ้านจะต้องนำบัตรประจำตัวมาด้วย
 • หากมอบให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมาแจ้งแทน จะต้องนำบัตรประจำตัวผู้แจ้ง พร้อมหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และบัตรประจำตัวเจ้าบ้านมาแสดง

กรณีแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง ผู้ย้ายที่อยู่จะเป็นผู้แจ้งย้ายออกและย้ายเข้า โดยไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง แห่งท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ (ปลายทาง) ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออกมาก็ได้ โดยเสียค่าธรรมเนียม 5 บาท

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ปลายทาง)
 • บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
 • คำยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

* เมื่อมีคนในบ้านย้ายออก หรือย้ายเข้า หากเจ้าบ้านไม่แจ้งย้ายที่อยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก
หรือย้ายเข้าแล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท *


การแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

การขอมีเลขหมายประจำบ้าน

 • ให้ทุกบ้านมีเลขหมายประจำบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขหมายประจำตัวให้เจ้าบ้านแจงต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขหมายประจำบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ (ให้เจ้าบ้านติดเลขหมายประจำบ้านไว้ในที่ซึ่งคนเห็นได้ชัดเจน)
 • ผู้ใดรื้อบ้านซึ่งมีเลขประจำบ้าน โดยผู้นั้นประสงค์จะปลูกบ้านในที่ดินนั้นต่อไป หรือรื้อเพื่อปลูกในที่อื่น ในแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อเสร็จ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน)
 • หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร
 • หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน คำยินยอมให้ปลูกสร้างบ้าน สัญญาเช่าที่ดิน

การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่ เนื่องจากชำรุด หรือสูญหายเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 5 บาท

* ผู้ใดปลูกสร้างบ้านใหม่ หรือรื้อบ้านไม่แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันปลูกสร้าง หรือรื้อเสร็จ
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท *

การขอเพิ่มชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน

 • การเพิ่มชื่อตามหลักฐาน สูติบัตร ให้ยื่นคำร้องแห่งท้องที่ที่ออกสูติบัตร
 • การเพิ่มชื่อตามหลักฐาน ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ให้ยื่นคำร้องแห่งท้องที่ ที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อ
 • การเพิ่มชื่อตามหลักฐาน ทะเบียนบ้าน ให้ยื่นคำร้องแห่งท้องที่ที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ
 • หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเพิ่มชื่อ เช่น สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และทะเบียนบ้าน

การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2499 ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอแห่งท้องถิ่น หรือนายทะเบียนอำเภอแห่งท้องที่ ที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ปลายทาง)
 • หลักฐานการตรวจสอบชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้านแห่งอื่น จากสำนักทะเบียนกลาง
 • พยานบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และบุคคลที่เชื่อถือได้
 • หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

การขอจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีที่บุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งแห่ง

หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอมีบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวผู้ขอจำหน่ายชื่อ
 • หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อซ้ำ

อัตราค่าธรรมเนียม การขอคัดและรับรองสำเนารายการในทะเบียนบ้าน เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท *

 

เรือที่ขอเลขทะเบียนบ้าน

เรือที่ขอเลขทะเบียนบ้านมีจำนวนทั้งหมด    50  ลำ

แยกตามประเภทดังนี้

1.เรือบรรทุกสินค้า     จำนวน  41  ลำ

2.เรือเครน    จำนวน  2   ลำ

3.เรือทุ่น       จำนวน  7  ลำ

ประชากรที่ย้ายมาในทะเบียนบ้านเรือมีจำนวน   11   คน 

แยกตามประเภทดังนี้

ย้ายเข้ามาในทะเบียนเรือบรรทุกสินค้า  จำนวน  7  คน

ย้ายเข้ามาในเรือทุ่น  จำนวน  4  คน

แยกตามรายละเอียดดังนี้

เรือบรรทุกสินค้าที่ขอทะเบียนบ้าน

 1. บริษัท เทพาพร   

          มีเรือจำนวน   31   ลำ หมู่ที่  4  ย้ายเข้า  2  คน

 1. บริษัท เจ พี ทรานสปอร์ต

          มีเรือจำนวน   9   ลำ หมู่ที่  4  ย้ายเข้า  5  คน

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภ  ออล

          มีเรือจำนวน  1   ลำ หมู่ที่  4

 1. บริษัท สีชังเครน แอนด์มารีนไทม์ จำกัด

           มีเรือเครนจำนวน  31   ลำ   หมู่ที่  5

 1. บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด

          มีเรือทุ่นจำนวน 7 ลำ  หมู่ที่  4  ย้ายเข้า  4  คน

งานทะเบียนราษฎร

การย้ายที่อยู่

การแจ้งย้ายที่อยู่มี  3  กรณี   คือ

1. การแจ้งย้ายเข้า

2. การแจ้งย้ายออก

3. การแจ้งย้ายปลายทาง

การแจ้งย้ายเข้า

หลักเกณฑ์

เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายใน  15 วัน  นับแต่วันที่ย้ายเข้า อยู่ในบ้าน  หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1000  บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
 5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว

งานทะเบียนราษฎร

การแจ้งย้ายออก

หลักเกณฑ์

เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่จากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายใน  15  วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก  หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1000  บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ของผู้ย้าย

งานทะเบียนราษฎร

การแจ้งย้ายปลายทาง

หลักเกณฑ์

ผู้ย้ายที่อยู่สามารถติดต่อขอแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ใหม่ได้ โดยไม่ต้องกลับไปภูมิลำเนาเดิมที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้าย

งานทะเบียนราษฎร

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาเป็นประชากรในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง

 1. ด้านความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
  – ป้องกันปัญหาอาชญากรแฝง หรือผู้กระทำความผิดกฏหมาย หลบหนีคดี มาอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องในเรือ และพร้อมที่จะก่อคดีในพิ้นที่เมื่อสบโอกาส
  – ป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบนี้เข้าเมืองโดยมิ
  ชอบด้วยกฎหมาย ป้องกันปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติ ซึ่งเป็นภัยต่อบ้านเมืองและประเทศชาติ
 2. ด้านสาธารณสุข สิทธิและการดูแลจากหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมาย อาทิ
  – สิทธิจะได้รับบริการรักษาพยาบาลจากเรือกู้ชีพกู้ภัย  ซึ่งมีอุปกรณ์ในการแพทย์พร้อมให้ความช่วยเหลือ หากเกิดอุบัติตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างทันท้วงที ณ จุดเกิดเหตุ  อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐาน
  – สิทธิที่จะได้รับการดูแลจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค)
  – สิทธิจะได้รับการดูแลจากโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
  – นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับการ
  จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามรายหัวประชากรในลักษณะ เหมาจ่าย จำนวน 2,895.09 บาท ต่อคน  เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเขตพิ้นที่
 3. ด้านคุณภาพชีวิต
  – เมื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จะได้รับสิทธิเข้าเป็นสมาชิกกองทุนต่างๆ อาทิเช่น กองทุนหมู่บ้าน, กองทุนสตรี, ฯลฯ  โครงการบ้านมั่งคง
  – ได้รับบริการและอำนวยความสะดวก เรือรับ –ส่ง  ให้ขึ้นมาบนเกาะสีชังเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค วันละ 2 รอบ (เช้า – เย็น)
  – ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (WiFi) ฟรี
 4. ด้านการศึกษา
  – บุตรหลาน จะได้ศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาแบบประจำ ซึ่งผู้ปกครองที่เป็นพนักงาน เรือโป๊ะ หรือทุนขนถ่ายสิ้นค้า สามารถมาเยี่ยมบุตรหลานของตนได้ตลอดเวลา มีที่พักค้างคืนในราคาประหยัด 
  – บุตรหลานจะได้รับสิทธิต่างๆ อาทิ เรียนฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ฯลฯ
  – บุตรหลาน จะได้รับการส่งเสริมในเรื่องภาษาต่างประเทศ อาทิ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ฯ
 5. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  – ทะเบียนบ้าน ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
  – เทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษี และเงินอุดหนุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะเงินอุดหนุนที่จัดสรรตามจำนวนของประชากรเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมครบทุกๆด้าน


เพื่อให้ทุกคนที่อยู่อาศัย หรือประกอบการอาชีพที่เกาะสีชังมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และผู้ประกอบการเรือ แพ ทุ่นขนถ่ายสินค้าในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาเป็นประชากรตาม ทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง”

Morbi leo risus, porta ac, vestibulum at eros.
Sed posuere consectetur est at lobortis.
Ornare Fringilla Ridiculus Risus Mattis
Etiam porta sem magna mollis euismod.

KPMG investigated over Rolls-Royce audits

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.

Ackman: Trump will be good for US economy

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.

Family kicked off flight after toddler row

Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.