กองการศึกษา

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา การทำงานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัยเช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริม คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการงานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูลสถิติ ให้คำแนะน าทางวิชาการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้าและที่ได้รับมอบหมายมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 งาน

1 ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานบริหารงานทั่วไป
– งานพัฒนาการศึกษา
– งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

โครงสร้างหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

           ภายใต้การนำของผู้บริหาร โดย นายดำรง เภตรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน จึงได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา  ทั้งในแง่เชิงบวกและเชิงลบ ข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลในการประเมินสภาพของสถานศึกษา  ว่าเป็นอย่างไร และพัฒนาไปในทิศทางใด  สภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาแบ่งได้  ๒ ประเภท  คือ สภาพแวดล้อมภายนอก  และสภาพแวดล้อมภายใน  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พิจารณาจาก “โอกาสและอุปสรรค” ของสถานศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  พิจารณาจาก “จุดแข็งและจุดอ่อน” ของสถานศึกษา ได้ข้อสรุปว่า

            การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นโดยต้องวางรากฐานการศึกษาตั้งแต่เด็ก จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง โดยเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา

ประวัติความเป็นมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

       เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗๘ และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ ได้กำหนดให้รัฐบาลกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๔๔  โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบแต่ให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ และครูอัตราจ้าง ครูผู้สอน

       ดังนั้น เทศบาลตำบลเกาะสีชังจึงได้รับถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาในปฐมวัยมาดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชังตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๔ โดยขอใช้อาคารเรียนโรงเรียน จุฑาทิศเทววงษ์ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยเปิดรับเด็กเข้าเรียนและเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา โดยรับเด็กอายุตั้งแต่ ๓–๕ ขวบ

       ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้จัดโรงเรียนอนุบาลขึ้นจึงได้ถ่ายโอนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ตั้งแต่อายุ  ๓–๕ ขวบ ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง

       ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้รับเด็กเข้าเรียนในระดับเตรียมอนุบาล ๑ ซึ่งมี อายุ  ๒ ขวบปีบริบูรณ์

(โดยนับปีพุทธศักราชในการรับสมัคร)

วิสัยทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

๑. พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

๒. มุ่งเน้นให้เด็ก และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ

๓. ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ปรัชญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

“เด็กเล็กเบิกบาน

วิชาการก้าวหน้า

ปวงประชาร่วมใจ”

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และมี  ประสิทธิภาพ

๒. มุ่งเน้นให้เด็ก และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัด  การศึกษาทุกรูปแบบ

๓. ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อัตลักษณ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

สดใสร่าเริง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

พื้นที่อยู่กลางเกาะ บรรยากาศสดชื่น

ร่มรื่นด้วยต้นลีลาวดี

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา

๑. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา

๒. อบรมเลี้ยงดูและปลูกฝังให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเอง แสดงออกทางอารมณ์สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๓. ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก และความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

การส่งเสริม สนับสนุน ด้านอาคารสถานที่

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔

         เทศบาลตำบลเกาะสีชังได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔ โดยขออนุญาตใช้อาคารจากกรมสามัญ (โรงเรียนจุฑาทิศเทววงษ์)  เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการสนองนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา 30 ซึ่งในขณะนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว

         เนื่องจากปริมาณเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะสีชังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับอาคารเรียนที่ขอใช้ชั่วคราวก็คับแคบไม่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน อีกทั้งมีผู้ปกครองของเด็กเล็กได้ร้องขอให้เทศบาลจัดหาสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ เพื่อให้การจัดการศึกษาของเทศบาลมีคุณภาพมากขึ้น

         เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙  เทศบาลตำบลเกาะสีชังจึงดำเนินการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อที่ดิน จำนวน ๒ ไร่ ๒ งาน ๒๙ ตารางวา เป็นเงิน ๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เทศบาลมีที่ดินเพียงพอในการก่อสร้างศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชังในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน และเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙

          เมื่อดำเนินการจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วเสร็จ  เทศบาลตำบลเกาะสีชัง  จึงเสนอโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชังไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและได้รับการจัดสรรงบประมาณ อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาด ๘ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘๔ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘) และได้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จาก ร.ร.จุฑาทิศเทววงษ์ มาตั้งใหม่ ณ บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เลขที่ ๒๖๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐

     – จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชังขึ้นโดยขอใช้อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  ตำบลเกาะสีชัง

     – เปิดรับเด็กเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑-๒ จำนวน ๒ ห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ มีครู ๒ คน

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓

          เทศบาลตำบลเกาะสีชังได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามแบบมาตรฐาน สถ.ศพด. ๓ ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จำนวนเงิน ๒,๔๗๔,๐๐๐ บาท (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒)

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔

          เทศบาลตำบลเกาะสีชังได้ดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่น (ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก) ด้วยวงเงินงบประมาณ ๒๗๙,๐๐๐ บาท

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕

          เทศบาลตำบลเกาะสีชังได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จำนวนเงิน ๖,๒๒๐,๐๐๐ บาท (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแผ่) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕

          เทศบาลตำบลเกาะสีชังได้ดำเนินการต่อเติมห้องเรียนของอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวงเงินงบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐ บาท

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖

          เทศบาลตำบลเกาะสีชังได้ดำเนินการปรับปรุงหลังคาของอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวงเงินงบประมาณ ๕๖๓,๐๐๐ บาท

นโยบายด้านการศึกษาในอนาคตองเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

 1. เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้จัดเตรียมอาคาร สถานที่ และบุคลากรทาง ด้านการศึกษา เพื่อให้การดูแลทางด้านการศึกษาให้กับบุตรหลานของพนักงานเรือโป๊ะ และทุ่นขนถ่ายสินค้า รวมถึงการขยายชั้นเรียนจากระดับอนุบาลไปสู่ ระดับประถมศึกษา ซึ่งทางเทศบาลฯ จะจัดเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานของชาวเรือและทุ่นขนถ่ายสินค้า ตามระดับชั้นที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
 2. ส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ให้กับบุตรหลานพนักงานเรือโป๊ะ ทุ่นขนถ่ายสินค้า เรือลากจูง และเรือท่องเที่ยว
 3. เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จะจัดเตรียมอาคารหอพักประจำ สำหรับบุตรหลานของพนักงานเรือโป๊ะ และทุ่นขนถ่ายสินค้า ที่มาศึกษาเล่าเรียนที่เกาะสีชัง
 4. เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จะจัดเตรียมอาคารที่พักค้างคืนราคาถูก ให้กับพ่อ แม่ และผู้ปกครอง ซึ่งเป็นพนักงานเรือโป๊ะ หรือทุ่นขนถ่ายสินค้าที่เดินทางมาเยี่ยมบุตรหลานของตนได้ตลอดเวลา
 5. เทศบาลตำบลเกาะสีชัง มีแนวนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีวัฒนธรรมที่ดี มีระบบเครือญาติ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงบวก กตัญญูกตเวที มีมารยาทที่ดี สุภาพนุ่มนวล มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส มีระเบียบวินัยมั่นในความสามัคคี นิยมและภูมิใจในความเป็นไทย
 6. เทศบาลตำบลเกาะสีชัง มีแนวนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การประกอบอาชีพที่ขาดแคลน อาทิ แพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เป็นต้น
กองการศึกษา

อาคารเรียนหลังแรก

พ.ศ. ๒๕๔๙

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชังจึงได้ย้ายมาเปิดตัวอาคารใหม่แห่งนี้  ณ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จำนวน ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท   เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด ๘ ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ  ๘๘๔  ตารางเมตร

 

กองการศึกษา

อาคารเรียนหลังที่สอง

อาคารตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ -๑๐๐ คน   แบบ สถ .ศพด. ๓ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จำนวนเงิน ๒,๔๗๔,๐๐๐ บาท (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒)
แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๕๓

ตารางกิจกรรมประจำวัน

เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น.  รับเด็กเป็นรายบุคคล ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กเป็นบุคคล (หน้าประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เวลา   ๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐  น.   เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

เวลา   ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐  น.   สนทนาข่าว เหตุการณ์

เวลา   ๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐   น.  การเคลื่อนไหวและจังหวะ

เวลา   ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐    น.  กิจกรรมในวงกลม

เวลา   ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐   น.  กิจกรรมสร้างสรรค์

เวลา   ๑๐.๒๐ – ๑๐.๔๐  น.  กิจกรรมเสรี

เวลา   ๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๐   น.  กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง

เวลา   ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐   น.  พักรับประทานอาหาร (แปรงฟัน)

เวลา   ๑๑.๓๐ – ๑๔.๐๐  น.  นอนผักผ่อน

เวลา    ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น.  เก็บที่นอนล้างหน้า

เวลา    ๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๐ น.  พัก (ดื่มนม , อาหารว่าง)

เวลา    ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  เกมการศึกษา

เวลา    ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.  สรุปกิจกรรมประจำวัน /เตรียมตัวกลับบ้าน

 

นโยบายพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชังในอนาคต

 • มุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ)
 • มุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
 • มุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
 • มุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม

 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง
ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง

เทศบาลตำบลเกาะสีชังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ประการหนึ่ง คือการให้การศึกษาตาม พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ.๒๔๖๙ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่จนถึงปัจจุบัน) มาตรา ๕๐ (๖)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ และพระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ ปัจจุบันเทศบาลตำบลเกาะสีชังมีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และเพื่อเป็นการรองรับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จึงได้มีการประชุมเกิดขึ้นจากการที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเกาะสีชังได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และมุ่งมั่นที่พัฒนาการศึกษาของอำเภอเกาะสีชังให้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีญัตติในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง โดยมีมติเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ เปิดทำการเรียนการสอนขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จำนวนนักเรียน ๔๐ คน จากนั้นได้ทำการถ่ายโอนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง มาทั้งหมด ๓ ระดับชั้น

 

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง โดยขอใช้อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เกาะสีชัง

เปิดรับเด็กเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 2  จำนวน 2 ห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ.2550 มีครู 2 คน

ที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง  เลขที่ 262 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ ดวงประทีปแห่งท้องทะเ

กองการศึกษา

ประภาคาร  แทน  แสงสว่างความเจริญรุ่งเรืองด้านการศึกษา

ภูเขา  แทน  ความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรธรรมชาติ

ทะเล  แทน  การศึกษากว้างไกล

เรือ  แทน  วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่น

สีประจำโรงเรียน  ฟ้า – ชมพู

 

กองการศึกษา

ชมพู  หมายถึง  การปฏิรูปการศึกษา

ฟ้า  หมายถึง  ความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการที่ไม่มีขอบเขต

ชมพู ฟ้า

          หมายถึง  การปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน

เด็กเล็กเบิกบาน  วิชาการก้าวหน้า  ปวงประชาร่วมใจ

คติพจน์

มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

     เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ

     ทางวิชาการ  คู่คุณธรรม  จริยธรรม

 

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย   อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  มีความพร้อมที่จะเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ต่อไป

๒.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการปฏิรูประบบการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓.  ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ดำรงความเป็นไทย  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๔.  สร้างความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของความเป็นัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ
  2. พัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นน่าอยู่
  3. ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของเด็ก สุขภาพจิตและปลอดภัยจากยาเสพติด
  4. พัฒนาระบบการบริหารงานและบุคลากร ให้มีคุณภาพและตรงตามเป้าหมาย
  5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. พัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม

เป้าหมาย

๑. นักเรียนได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๒. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓. ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

๔. มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน  เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

๕. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

๖. นักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี

๗. มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง ขอใช้อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง  เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3  (อายุ 4 – 6 ปี) มีห้องเรียนจำนวน 7 ห้องเรียน ห้องธุรการ 1 ห้อง  ครู 2 คนครูอัตราจ้าง 1 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน ผู้ดูแลเด็ก 3 คน  แม่บ้าน 1 คน นักการภารโรง 1 คน รวมทั้ง 10 คน

กองการศึกษา

อาคารอเนกประสงค์

– อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย พื้นที่สอยประมาณ 576 ตารางเมตร

– ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 6,220,000 บาท (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

– ใช้สำหรับจัดกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ

– การจัดกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

– หน่วยงานอื่นๆของใช้สถานที่  ในการประชุม

– ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ขอใช้อาคารอเนกประสงค์ จัดงานเลี้ยง เช่น งานแต่งงาน งานบวช

 

กองการศึกษา

การวางแผนการจัดการศึกษาของผู้บริหารในอนาคต

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลัษณ์ท้องถิ่น

  2. พัฒนาความรู้ความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

 1. พัฒนาการศึกษาก้าวสู่เข้าสมาคมอาเซียน โดยการเปิดหลักสูตร 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ จีน และสนับสนุนให้ เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้รับโอกาสในการศึกษาที่ดีต่อไป
 1. ขยายชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อสานต่อพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
 1. รับสมัครเด็กนอกเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในเรือที่จอดบริเวณหน้าเกาะสีชัง เพื่อได้รับการศึกษา พร้อมที่พักจัดเป็นระบบหอพักนักเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และมีรถรับ – ส่ง นักเรียน

ตารางการจัดกิจกรรมประจำวัน

เวลา   ๐๗.๐๐ – ๐๘.๑๕ น.  รับเด็กเป็นรายบุคคล

เวลา   ๐๘.๑๕ – ๐๘.๔๐ น.  เคารพธงชาติ สวดมนต์ และตรวจสุขภาพ

                               พร้อมกับบันทึกคำพูดเด็ก

เวลา   ๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น.  สนทนาข่าว  และเหตุการณ์ประจำวัน

เวลา   ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

เวลา   ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  กิจกรรมสร้างสรรค์  และเล่นตามมุม

เวลา   ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์

เวลา   ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  กิจกรรมกลางแจ้ง

เวลา   ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  พักรับประทานอาหาร

เวลา   ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  นอนพักผ่อนกลางวัน

เวลา   ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น.  เก็บที่นอนล้างหน้า

เวลา   ๑๔.๑๐ – ๑๔.๒๐ น.  พักดื่มนม

เวลา   ๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๐ น.  เกมการศึกษา

เวลา   ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  สรุปการเรียนการสอน

                               และเตรียมตัวกลับบ้าน

กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชังร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ไปทำ MOU ณ วิทยาลัยครูหลิ่วโจว เทศบาลไหล่ปิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๗  ถึง วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗

ด้วยเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้จัดทำโครงการเพื่อศึกษาดูงานว่าด้วยเรื่องความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยครูหลิ่วโจว Liuzhou Teachers College สังกัดเทศบาลไหล่ปิน  มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่  ๗ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ครูและนักเรียนเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธ์ไมตรี บ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างเทศบาลไหล่ปินกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้มีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมเดินทางเพื่อศึกษาดูงานว่าด้วยเรื่องความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ (MOU)  เทศบาลตำบลเกาะสีชัง  โดยนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง  นายดำรงค์  เภตรา  ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และครูโรงเรียนเทศบาลเกาะสีชัง  เดินทางไปราชการต่างประเทศในครั้งนี้

กองการศึกษา

ผลงานการปฏิบัติงาน  และผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา  2559

 

Keep Reading

PreviousNext