กองคลัง

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ งานสรุปผลสถิติ การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 5 งาน

1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานผลประโยชน์
– งานแผนที่ภาษี
– งานบริหารงานทั่วไป
– งานการเงินและบัญชี
– งานพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ดูแล ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี งานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานธุรการ

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานการซื้อและการจ้าง
  • งานการซ่อมและบำรุงรักษา
  • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
  • งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
  • งานการจำหน่ายพัสดุ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  • งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
  • งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
  • งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
  • งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
  • งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
  • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
  • งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
  •  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
  • งานแจ้งผลการประเมินคาภาษีแก่ผู้เสียภาษี
  • งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
  • งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
  • งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
  • งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
  • งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
 • งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
  • งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  • งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
  • งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
  • งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
  • งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
  • งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่
  • งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
  • งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4และ5)
  • งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ
  • งานจัดทำรายงานประจำเดือน
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณ
  • งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
  • งานสาธารณกุศลของอบต.และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
  • งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  • การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
  • งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
  • งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างหน่วยงาน

Keep Reading

PreviousNext