กองช่าง

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อเก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน

1 ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานบริหารงานทั่วไป
– งานวิศวกรรมและงานสาธารณูปโภค

 

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

๑. ฝ่ายบริหารงานช่าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูงานวิศวกรรมและงานสาธารณูปโภค

1.1 งานวิศวกรรม

– ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

– งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

– งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม

– งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

– งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

– งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

– งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

– งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

– งานโครงการจัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

– งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

– งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

– งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

– งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

– เขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

– เขียนแบบก่อสร้างงานโครงสร้าง

– ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และรื้อถอนอาคารทุกประเภท

– ตรวจสอบรับรองผังบริเวณที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

– งานจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา

– งานพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ชุมชนแออัด

– งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชน

– งานควบคุมและตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง

– ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

– ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรายงานผู้บังคับบัญชา

– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. ฝ่ายสาธารณูปโภค

– สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงการตามแผนพัฒนาโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณประเภทถนน ประปา ทางระบายน้ำ ทางเท้า สะพาน เขื่อน สิ่งติดตั้งอื่น ๆ

– งานซ่อมบำรุงรักษาทาง   สะพาน เขื่อนและทางเท้า

– งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุง และงานควบคุมพัสดุเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน

– งานให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบสถานที่เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางและสะพาน

– งานออกแบบและบำรุงรักษา

– งานตีเส้นจราจร

– งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

– งานซ่อมบำรุงถนน ทางระบายน้ำ ทางเท้า สะพาน เขื่อน ทางเท้า

– งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุง งานควบคุมพัสดุ

– งานให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค

– ดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรายงานผู้บังคับบัญชา

– งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

– งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ

– งานจัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ

– งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ

– งานโครงการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการและควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้งงานด้านไฟฟ้า และอุปกรณ์

– งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

– งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆด้านไฟฟ้า – งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆด้านไฟฟ้า

– งานให้คำปรึกษา แนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. งานธุรการ

– จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

– จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำกองช่าง

– จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ,ค่าใช้สอย

– จัดทำฎีกา หมวดเงินเดือน, ค่าตอบแทน, ค่าครุภัณฑ์, ค่าซ่อมแซม, ค่าสาธารณูปโภคและค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

– พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ

– จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

– ติดตามเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหาร

– จัดทำทะเบียนคุมการขอใช้รถยนต์

– จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร, การลา, อัตราการจ้าง

– จัดทำญัตติ (ประชุมสภา)

– จัดทำเอกสาร โอนงบประมาณ แก้คำสั่งชี้แจง

– จัดทำบัญชีครุภัณฑ์

– จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ,จัดทำแผนจัดหาพัสดุ

– จัดทำแผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ

– วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลงานเกี่ยวข้องกับกองช่าง

– จัดทำเอกสารการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (คอร์ทีม)

– จัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง

– จัดเอกสารควบคุมภายใน

– จัดทำข้อมูลสถิติ

– จัดทำบันทึกจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

– จัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ ของกองช่าง

– ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือเสนออนุมัติ

– เสนอหนังสือเพื่ออนุมัติ

– ประสานงานระหว่างหน่วยงาน, ลงตารางการนัดหมายต่างๆ

– จัดทำข้อมูลการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหน่วยงานราชการอื่นๆ

– จัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์กองช่าง

– วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลงานที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง

– จัดทำหนังสือออกส่วนราชการอื่น

– ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือภายนอก – ภายใน

– ลงทะเบียนคุมคำร้องเรื่องร้องเรียน, ร้องทุกข์ ใบคำร้องและเว็บไซต์ ติดตามรายงานผล

– จัดทำและบันทึกขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทงานไฟฟ้าฯ

– จัดทำโครงการ รายงานการดำเนินโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอุดหนุนจากส่วนราชการอื่นๆ

– จัดทำเอกสารเข้าส่งประชุมสภา/บริหาร

– ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ฯ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

– จัดทำรายงานการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

– จัดทำรายงานแผนการดำเนินงาน

– จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิสัยทัศน์

 มุ่งพัฒนางานก่อสร้าง  ถูกต้องตามมาตรฐาน  

 ศรัทธางานเต็มที่   ตรวจสอบได้ทุกวิธี 

สร้างเมือง Smart city (สมาร์ท ซิตี้)  เมืองนี้ให้ยั่งยืน

พันธกิจ

  1. งานสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง(ถนนสะพานรางระบาย น้ำ  อาคาร  ฯลฯ)
  2. งานควบคุมและดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ
  3. การขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถนน / เคลื่อนย้ายอาคารในเขตเทศบาล ขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
  1. การขอใช้แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย
  2. การขอติดตั้งโคมไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
  3. การขอตัดไม้ยืนต้น
  4. การขอซ่อมบำรุงรักษาถนนหรือทางเท้า
  5. การขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน
  6. การจัดสถานที่ในงานต่างๆ
  7. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542  จนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างหน่วยงาน

Keep Reading

PreviousNext