การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
[e_text_block align=”align-left” font_weight=”700″ font_family=”Montserrat” color=”#24242b” font_size=”24″ line_height=”42″]

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน

[/e_text_block]

[e_text_block align=”align-left” font_weight=”400″ font_family=”Montserrat”]

 การเตรียมเอกสารในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน

 1. คำขออนุญาตก่อสร้าง (ข.1)    1  ชุด
 2. แผนผังบริเวณ,แบบแปลน, รายการประกอบแบบ  3  ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ   1  ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ชุด
 5. สำเนาเอกสิทธิ์ที่ดินพร้อมสารบัญจดทะเบียนครบทุกน้า  1  ชุด
 6. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (ที่ดินบุคคลอื่น)  1  ชุด
 7. หนังสือสัญญาเช่าที่ดินซึ่งยังคงมีผลผูกพันกันอยู่  1  ชุด
 8. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดิน (ห่างแนวไม่ถึง 50ซม.) 1 ชุด
 9. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารร่วมผนัง  1  ชุด
 10. รายการคำนวณ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุ ถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่  1  ชุด
 11. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน(กรณีเจ้าของอาคารเป็นผู้คุมงาน) 1 ชุด
 12. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29  1 ชุด
 13. หนังสือรองพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม  1  ชุด
 14. หนังสือรองพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  1  ชุด
 15. สำเนารับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้ขออนุญาตที่ออกไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัทพร้อมลงนามทุกหน้า)  2  ชุด
 16. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือตัวแทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  2  ชุด
 17. หนังสือมอบอำนาจเป็นตัวแทนเจ้าของอาคารพร้อมปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย(กรณียื่นขออนุญาต)   1  ชุด
 18. สำเนาหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส   1  ชุด
 19. อื่น ๆ (ถ้ามี)

การเตรียมเอกสารในการขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

1. คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร (ข.3)   1  ชุด

2. แผนผังบริเวณ,แบบแปลน,รายการประกอบแบบ   1  ชุด

3. หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)   1  ชุด

4. รับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว)   1   ชุด

5. สำเนารับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ผู้มีอำนาจ ลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้ขออนุญาตที่ออกไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัทพร้อมลงนามทุกหน้า)   2  ชุด

6. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือตัวแทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจ ของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)    2  ชุด

7. รายการคำนวณ 1 ชุด จำนวน……….แผ่น (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้นกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม)   1  ชุด

8. สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือ ผู้ครอบครองอาคาร  1  ชุด

9. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร พร้อมทั้งสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีเป็นอาคารลักษณะขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพควบคุม)   1  ชุด

10. หนังสือมอบอำนาจเป็นตัวแทนเจ้าของอาคารพร้อม

11. อื่น ๆ (ถ้ามี)

การเตรียมเอกสารในการขอโอนใบอนุญาต

1. คำขอโอนใบอนุญาต (ข.8)   1   ชุด

2. ใบอนุญาตที่ขอโอน    1   ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้โอน/ผู้รับโอน    1   ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้โอน/ผู้รับโอน    1   ชุด

5. ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย(กรณียื่นขออนุญาต)   1   ชุด

การเตรียมเอกสารในการต่อใบอนุญาต

1. คำขอต่ออายุใบอนุญาต (ข.5)   1   ชุด

2. เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของอาคารที่ได้รับอนุญาต)   1  ชุด

3. เอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครอง (กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ  เพื่อการอื่น)   1  ชุด

4. หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคาร  เป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและ-ทางเข้าออก ของรถเพื่อการอื่น)  1   ชุด

5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน   1   ชุด

6. ใบอนุญาตก่อสร้างฯ (ต้นฉบับ)   1   ชุด

7. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน   1   ชุด

8. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)   1    ชุด

9. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ระยะเวลาการขอรับใบอนุญาต

 1. ยื่นเอกสารในการขออนุญาต  ระยะเวลา  5 วัน
 2. ตรวจแบบแปลน,สถานที่  ระยะเวลา  15 วัน
 3. จัดทำเอกสารในการขออนุญาต  ระยะเวลา  10 วัน
 4. พิจารณาความเห็นชอบ  ระยะเวลา  10 วัน
 5. ลงนามในใบอนุญาตก่อสร้าง  ระยะเวลา  5 วัน

(ระยะเวลาไม่เกิน 45 วันทำการในกรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน)

[/e_text_block]

การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร
[e_text_block align=”align-left” font_weight=”400″ font_family=”Montserrat”]

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

1. ใบอนุญาตก่อสร้าง         ฉบับละ   20  บาท

2. ใบอนุญาตดัดแปลง        ฉบับละ   10  บาท

3. ใบอนุญาตรื้อถอน          ฉบับละ   10  บาท

4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย      ฉบับละ   10  บาท

5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้    ฉบับละ   20  บาท

6. ใบแทนใบอนุญาต/รับรอง  ฉบับละ   10  บาท

7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   ฉบับละ  5  บาท

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต

 1. ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ  20  บาท
 2. ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ  10  บาท
 3. ใบอนุญาตรื้อถอน     ฉบับละ  10  บาท
 4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย   ฉบับละ  10  บาท
 5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้   ฉบับละ  10  บาท

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

 1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร  ตร.ม.ละ  0.5 บาท
 2. อาคารสูงเกิน 2 ชั้นแต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12.00 เมตร แต่ไม่เกิน  15.00 เมตร   ตร.ม ละ  2  บาท
 3. อาคารซึ่งสูงเกิน 3ชั้น หรือสูงเกิน 15.00 เมตร ตร.ม  ละ  4  บาท
 4. อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นที่รับน้ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน  500 กก. ต่อ ตร.ม  ตร.ม. ละ  4  บาท
 5. ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ ตร.ม. ละ 0.5 บาท
 6. ป้ายให้ติดตามพื้นที่ป้าย ตร.ม. ละ  4   บาท
 7. ทางหรือท่อระบายน้ำ, รั้วหรือกำแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพงให้ติดตามความยาวเมตร  เมตรละ   1   บาท

[/e_text_block]

[icon_box themify=”ti-check-box” box_title=”Morbi leo risus, porta ac, vestibulum at eros.” css=”.vc_custom_1516157467847{margin-bottom: 16px !important;}”][/icon_box][icon_box themify=”ti-check-box” box_title=”Sed posuere consectetur est at lobortis.”][/icon_box]
[icon_box themify=”ti-check-box” box_title=”Ornare Fringilla Ridiculus Risus Mattis” css=”.vc_custom_1516157474311{margin-bottom: 16px !important;}”][/icon_box][icon_box themify=”ti-check-box” box_title=”Etiam porta sem magna mollis euismod. “][/icon_box]
[video_banner img_size=”1170×457″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=eqzNW86fioE” bg_image=”122″ css_animation=”zoomIn” class_name=”nonshow” css=”.vc_custom_1531856502778{background-image: url(http://demo.themecitizen.com/enel/wp-content/uploads/2018/01/video_banner.jpg?id=122) !important;}”]
[section_information layout=”layout_2″ align=”align-left” title=”Why choose our service?” show_separator_line=”true” title_font_weight=”700″ css=”.vc_custom_1516251851031{margin-bottom: 30px !important;}”]Aenean lacinia bibendum nulla sed consecteturd ligula porta felis euismod semper.[/section_information][enel_faq title=”KPMG investigated over Rolls-Royce audits”]Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.[/enel_faq][enel_faq title=”Ackman: Trump will be good for US economy”]Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.[/enel_faq][enel_faq title=”Family kicked off flight after toddler row”]Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.[/enel_faq]
[section_information layout=”layout_2″ align=”align-left” title=”Our Brochure” show_separator_line=”true” title_font_weight=”700″ css=”.vc_custom_1516251787751{margin-bottom: 33px !important;}”]Aenean lacinia bibendum nulla sed consecteturd ligula porta felis euismod semper.[/section_information][action_button icon=”ti-zip” text=”construction brochure” url=”#” css=”.vc_custom_1516252994430{margin-bottom: 8px !important;padding-top: 12px !important;padding-right: 26px !important;padding-bottom: 12px !important;padding-left: 26px !important;}”][action_button icon=”ti-zip” text=”renovation guide pdf” url=”#” css=”.vc_custom_1516253004548{padding-top: 12px !important;padding-right: 49px !important;padding-bottom: 12px !important;padding-left: 26px !important;}”]

Keep Reading

PreviousNext