คู่มือประชาชน

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมารา 32

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตร 39 ทวิ

การแจ้งถมที่ดิน

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

ขั้นตอนการดำเนินงานยื่นคำร้องทั่วไป

ขั้นตอนดำเนินงานขออนุญาตก่อสร้างฯ

คู่มือประชาชน การขออนุญาตทำการโฆษณา

คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์

คู่มือประชาชน การรับชำระค่าธรรมเนียมเรือ

คู่มือประชาชน การรับชำระค่าธรรมเนียมรถ

Keep Reading

PreviousNext