ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

⇒ แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (กองช่าง)

⇒ แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้าง ( ข1)

เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

คำร้องทะเบียนพาณิชย์

หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

แบบแสดงรายการภาษีป้าย

แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย

คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แบบ นส.1

แบบตรวจกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ

แบบฟอร์มการขอแจ้งเลิกกิจการ

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

คำร้องทั่วไป

Keep Reading

PreviousNext