นายสหัส ถนอมศิริ

นายสหัส ถนอมศิริ

นายสหัส ถนอมศิริ

รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

การศึกษา

1. ประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนจุฑาทิศเทววงษ์. อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
2. ประถมศึกษาปีที่ 5-7 โรงเรียนเกาะสีชัง
3. มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
4. ปริญญตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประวัติการทำงาน

1. สารวัตรกำนัน ต.ท่าเทววงษ์
2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ท่าเทววงษ์
3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง
4. เทศมนตรี
5. รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

Keep Reading

PreviousNext