นายเนาว์ วงษ์มณีวรรณ

นายเนาว์ วงษ์มณีวรรณ

นายเนาว์ วงษ์มณีวรรณ

รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

การศึกษา

1. ประถมศึกษาที่ 1-4 โรงเรียนจุฑาทิศเทววงษ์. อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

2. ระดับมัธยมต้น – มัธยมปลาย การศึกษานอกระบบอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ประวัติการทำงาน

1. ผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ท่าเทววงษ์

2. กรรมการสุขาภิบาล

3. ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ ม.2 ต.ท่าเทววงษ์

4. ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ท่าเทววงษ์

5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

6. ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

7. รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

Keep Reading

PreviousNext