บริการขออนุญาตประกอบการค้า

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
[e_text_block align=”align-left” font_weight=”700″ font_family=”Montserrat” color=”#24242b” font_size=”24″ line_height=”42″]

บริการขออนุญาตประกอบการค้า

[/e_text_block]

[e_text_block align=”align-left” font_weight=”400″ font_family=”Montserrat”][/e_text_block]

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร

สถานที่จำหน่ายอาหาร : หมายความว่า อาหาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสำเร็จ และจำหน่ายผู้ที่ให้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่าย โดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

สถานที่สะสมอาหาร : หมายความว่า อาหาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหาร อันมีสภาพเป็นของสด หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง

 • ให้ผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร มาขอมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร
 • ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาต เมื่อใบอนุญาตฉบับนั้นหมดอายุ ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้น หากผู้ประกอบการดังกล่าว ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการขอมีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง

 • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ (กรณีต่อใบอนุญาต)

ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมต้องดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร ให้ถูกต้องลักษณะดังต่อไปนี้

 • รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกำจัดสัตว์นำโรค
 • ต้องมีการดูแลรักษา ความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลง และสัตว์นำโรคได้ และต้องมีการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
 • รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ
 • จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
 • ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลฯ

อัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร = 200 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 10 – 20 ตารางเมตร = 300 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 20 – 40 ตารางเมตร = 500 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 40 – 60 ตารางเมตร = 700 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 60 – 80 ตารางเมตร = 800 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 80 – 100 ตารางเมตร = 900 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 100 – 200 ตารางเมตร = 1,000 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป = 2,500 บาท


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

 • กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก สัตว์น้ำ
 • กิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น การฟองหนังสัตว์ การฆ่าสัตว์ การสะสมเขาสัตว์
 • กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น การผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม
 • กิจการที่เกี่ยวกับยา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง เช่น การผลิตสบู่ ผงซักฟอก
 • กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การผลิตยาสูบ การผลิตสะสมปุ๋ย การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
 • กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ เช่น การหลอมหล่อ ถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด
 • กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล เช่น การพ่นสี เคาะ ประกอบการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อมเครื่องยนต์
 • กิจการที่เกี่ยวกับไม้ เช่น การผลิตกระดาษ การเผาถ่าน การผลิตไม้ขีดไฟ
 • กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น ร้านเสริมสวย หอพัก บ้านเช่า ร้านคาราโอเกะ
 • ที่เกี่ยวกับสิ่งทอ เช่น การซัก อบ รีด การย้อม การกัดสีผ้า
 • กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง เช่น การผลิตภาชนะเดิม เผา การเจียระไนเพชร พลอย การผลิตกระจก
 • กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
 • กิจการอื่นๆ เช่น ร้านขายของเก่า การก่อสร้าง การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า การพิมพ์หนังสือ หรือพิมพ์อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

* ให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้นนี้ มาขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม ตามที่เทศบาลฯกำหนดไว้ *

* ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาต
ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นหากผู้ประกอบการดังกล่าว
ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 *

ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

 • ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
 • ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
 • ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
 • ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท
 • ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
 • ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 5 บาท

เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการขอมีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมของสถานที่ประกอบการ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถานประกอบกิจการ (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุม และปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการต่างๆ นั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังนี้

 • สถานที่นั้นต้องอยู่ในทำเลที่จะมีรางระบายน้ำโสโครกได้อย่างเหมาะสม ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 • ต้องจัดทำรางระบายน้ำ หรือบ่อน้ำโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว ระบายน้ำได้สะดวก
 • การระบายน้ำต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำในทางน้ำสาธารณะ หรือผู้อาศัยใกล้เคียง
 • จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 • เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เห็นว่าสถานที่ใดสมควรต้องทำพื้นด้วยวัตถุถาวร เพื่อป้องกันมิให้น้ำซึม รั่วไหลขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ำโสโครก หรือทำการกำจัดน้ำโสโครก ไขมัน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือต้องมีเครื่องระบายน้ำ เครื่องป้องกันกลิ่นไอเสีย ความกระเทือนฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือสิ่งอื่นใด อันอาจเป็นเหตุรำคาญแก่ผู้เคียงข้าง ข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 • ต้องให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรค
 • ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ
 • ต้องมีที่รองรับมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจำนวนเพียงพอ
 • ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจำนวนเพียงพอกับจำนวนคนที่ทำการอยู่ในสถานที่นั้น และต้องตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกำจัดสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 • สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขัง และที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ
 • สถานที่เกี่ยวกับการตาก หรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สำหรับตาก หรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
 • ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของเทศบาลฯ

 

Keep Reading

PreviousNext