บริการชำระภาษี

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
[e_text_block align=”align-left” font_weight=”700″ font_family=”Montserrat” color=”#24242b” font_size=”24″ line_height=”42″]

บริการชำระภาษี

[/e_text_block]

[e_text_block align=”align-left” font_weight=”400″ font_family=”Montserrat”][/e_text_block]

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย : ป้ายที่ต้องชำระ คือป้ายเพื่อแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ อื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณา การค้า หรือ กิจกรรมอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา ไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วย อักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่น

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

 • ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบ แสดงรายการภาษีที่กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปีและต้อง ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง การประเมิน
 • ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือน มีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข พื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นสาเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบแสดงภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
 • ในกรณีที่มีการโอนป้ายให้ผู้รับโอนแจ้ง การรับ โอนเป็นหนังสือต่อเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอน

อัตราภาษีป้าย

 • ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500 ตร.ซม.
 • ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรภาษาต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย อื่นให้คิดอัตรา 20 บาท : 500 ตร.ซม.
 • ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท : 500 ตร.ซม. (ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมี ภาพ หรือ เครื่องหมายใดๆ หรือไม่ ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมด อยู่ใต้หรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ)
 • ป้ายตาม ข้อ 1, 2, 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ ของป้ายแล้ว มีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า ป้ายละ 200 บาท ให้เสีย ภาษี ป้ายละ 200 บาท

หลักฐานที่ต้องนำไปเสียภาษี

 • ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์
 • บัตรประจำประชาชน
 • ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาชำระภาษีป้าย : มกราคม – มีนาคม ของทุกปี

 • ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนด หรือยื่นแบบไม่ถูกต้อง เสียเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสีย
 • ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสีย

 

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน

การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

 • ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่เขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะสีชัง า ภายในเดือน มกราคมของปีแรกที่มีการตีราคากลางที่ดิน
 • กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการ เปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้อง ยื่นแบบแสดง รายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ มีการเปลี่ยนแปลง

หลักฐานที่ต้องนำไปเสียภาษี

 • สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรือ นส.3.ก
 • บัตรประจำประชาชน
 • ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาชำระภาษีป้าย : มกราคม – เมษายน ของทุกปี

 • ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายกำหนด หรือยื่นแบบไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสีย
 • ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนที่ต้องเสีย

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ที่ให้เช่า ทำการค้า ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ให้ญาติ พ่อแม่ หรือผู้อื่นอาศัย และที่ใช้กิจการอื่นๆ ในปีที่ล่วงมาแล้ว

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน

ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) กรอกรายละเอียดและ ยื่นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินภาษี ภายในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

การชำระภาษี : เมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จากเทศบาล แล้ว ต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยจะไปชำระด้วยตนเอง หรือให้บุคคลอื่นนำไปชำระแทนก็ได้ หรือจะชำระโดยการส่งธนาณัติตั๋วแลกเงิน หรือเช็คที่ธนาคารรับรองโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายในนามเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ซึ่งเทศบาลจะถือวันส่งทางไปรษณีย์เป็นวันชำระภาษี

หลักฐานที่ต้องนำไปเสียภาษี : 

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 หรือ นส.3.ก (ถ้ามี)
 • บัตรประจำประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 • ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
 • หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ผู้อื่นทำการแทน

การอุทธรณ์ภาษี : กรณีที่ผู้รับประเมินไม่พอใจการประเมินของเจ้าหน้าที่ ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน

ระยะเวลาชำระภาษีป้าย : มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี

 • ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
 • ผู้ใดไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
  • ชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีค้างชำระ
  • เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้างชำระ
  • เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของภาษีค้างชำระ
  • เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีค้างชำระ

Keep Reading

PreviousNext