บริการทะเบียนราษฎร

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
[e_text_block align=”align-left” font_weight=”700″ font_family=”Montserrat” color=”#24242b” font_size=”24″ line_height=”42″]

บริการทะเบียนราษฎร

[/e_text_block]

[e_text_block align=”align-left” font_weight=”400″ font_family=”Montserrat”]

การแจ้งเกิด

กรณีคนเกิดในบ้าน : ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผู้แจ้งแห่งท้องถิ่นที่ที่มีคนเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

กรณีคนเกิดนอกบ้าน : ให้บิดาหรือมารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดนอกบ้าน หรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
 • บัตรประจำตัว หรือสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาเด็ก
 • หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)

* ผู้ใดไม่มาแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท *

 หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง กรณี แจ้งการเกินกำหนดเวลา

 • สำเนาประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่รับแจ้ง บิดา หรือมารดาเด็ก
 • ผู้แจ้ง บิดา หรือมารดาเด็กจะต้องมาให้ถ้อยคำบันทึกการสอบสวนด้วยตัวเอง
 • หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)


การแจ้งตาย

 กรณีคนตายในบ้าน : ให้เจ้าบ้านแจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง แห่งท้องที่ที่คนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันตาย กรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ

 กรณีคนตายนอกบ้าน : ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ แล้วแต่กรณี หรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ ในกรณีเช่นนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวของผู้ตาย
 • หนังสือรับรองการตาย หรือหลักฐานการชันสูตรพลิกศพ (ถ้ามี)

* ผู้ใดไม่มาแจ้งการตาย ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือพบศพต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท *


การทำบัตรประชาชน

 ผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์

 การขอมีบัตรครั้งแรก : เมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องยื่นคำขอมีบัตรภายใน 60 วัน โดยนำหลักฐานไปแสดง ดังนี้

 หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอมีบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สูติบัตร (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลของตัวเอง หรือบิดา / มารดา ต้องนำหลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลมาด้วย) หรือ
 • หลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น สำเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร เป็นต้น
 • กรณีบิดาและมารดา เป็นบุคคลต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าว ของบิดาและมารดามาแสดงด้วย
 • กรณีที่ไม่มาขอทำบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ให้นำเจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา พร้อมบัตรประจำตัวไปรับรองด้วย

* การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใด
แต่หากไม่มาทำบัตรภายในกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท *

การขอมีบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุ : บัตรประจำตัวประชาชน มีอายุบัตร 6 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร และถ้าหากวันที่บัตรหมดอายุไม่ตรงกับวันเกิดของผู้ถือบัตร ให้นับระยะเวลาอายุบัตรต่อไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรในปีนั้น หรือปีถัดไป

หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอมีบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรเดิมที่หมดอายุ

และหากผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะทำบัตรก่อนวันที่บัตรเดิมจะหมดอายุก็สามารถทำได้ภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมจะหมดอายุ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใด

*บัตรมีอายุใช้ได้ 6 ปี เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ ให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่บัตรเดิมหมดอายุโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใดแต่หากไม่มาทำบัตรภายในกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท *

การขอเปลี่ยน บัตรกรณีบัตรเดิมชำรุด : เมื่อบัตรเดิมชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมชำรุด โดยนำหลักฐานมาแสดงในการขอเปลี่ยนบัตร ดังนี้

หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอมีบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรเดิมที่ชำรุด
 • หลักฐานที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายซึ่งสามารถใช้พิสูจน์ตัวบุคคลได้
 • หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 3 ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปรับรองด้วย

* หากบัตรเดิมชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมชำรุด โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท
หากไม่มาทำบัตรภายในกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท *

การขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย : เมื่อบัตรหาย หรือถูกทำลาย ไม่จำเป็นต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ แต่ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน เพื่อขอทำบัตรใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหาย หรือถูกทำลาย โดยให้นำหลักฐานไปแสดง ดังนี้

หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอมีบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • หลักฐานที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายซึ่งสามารถใช้พิสูจน์ตัวบุคคลได้ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง คำขอมาบัตรเดิม
 • หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปรับรองด้วย

* การเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย ให้ทำการเปลี่ยนบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมหาย หรือถูกทำลาย
โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท และหากไม่มาทำบัตรภายในกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท *

การขอเปลี่ยนบัตร กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ให้เปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน โดยให้นำหลักฐานมาแสดงในการขอเปลี่ยนบัตร ดังนี้

หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอมีบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรเดิม
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล

* หากเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ให้เปลี่ยนบัตรใหม่ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน
โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท หากไม่มาทำบัตรภายในกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท *

การเสียค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตร

 • กรณีที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่ การทำบัตรครั้งแรก การทำบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุ การทำบัตรกรณีพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้น และการทำบัตรกรณีได้สัญชาติไทย
 • กรณีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่ บัตรหาย บัตรถูกทำลาย บัตรชำรุด ชื่อสกุล ย้ายที่อยู่ และบุคคลที่ได้รับการยกเว้น แต่ประสงค์จะขอทำบัตร โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท

* การเสียค่าธรรมเนียมไม่เกี่ยวกับการเสียค่าปรับ การปรับเป็นผลการจากกระทำความผิดที่ไม่ทำบัตร
ภายในระยะเวลา 60 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด *


การแจ้งย้ายที่อยู่

กรณีมีผู้ย้ายออกนอกบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับท้องที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออก

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่แจ้งการย้ายออก
 • บัตรประจำตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน)

กรณีมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้าย ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน 15 วัน นับจากวันย้ายเข้า

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ต้องแจ้งย้ายเข้า
 • ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ 1 และ 2
 • บัตรประจำตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน

กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาแจ้งการย้ายด้วยตัวเองได้ 

 • สามารถให้บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และเป็นผู้ดูแลบ้านในขณะนั้น มาแจ้งแทนในฐานะเจ้าบ้านก็ได้ ผู้ดูแลบ้านอยู่ในบ้านจะต้องนำบัตรประจำตัวมาด้วย
 • หากมอบให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมาแจ้งแทน จะต้องนำบัตรประจำตัวผู้แจ้ง พร้อมหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และบัตรประจำตัวเจ้าบ้านมาแสดง

กรณีแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง ผู้ย้ายที่อยู่จะเป็นผู้แจ้งย้ายออกและย้ายเข้า โดยไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง แห่งท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ (ปลายทาง) ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออกมาก็ได้ โดยเสียค่าธรรมเนียม 5 บาท

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ปลายทาง)
 • บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
 • คำยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

* เมื่อมีคนในบ้านย้ายออก หรือย้ายเข้า หากเจ้าบ้านไม่แจ้งย้ายที่อยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก
หรือย้ายเข้าแล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท *


การแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

การขอมีเลขหมายประจำบ้าน

 • ให้ทุกบ้านมีเลขหมายประจำบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขหมายประจำตัวให้เจ้าบ้านแจงต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขหมายประจำบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ (ให้เจ้าบ้านติดเลขหมายประจำบ้านไว้ในที่ซึ่งคนเห็นได้ชัดเจน)
 • ผู้ใดรื้อบ้านซึ่งมีเลขประจำบ้าน โดยผู้นั้นประสงค์จะปลูกบ้านในที่ดินนั้นต่อไป หรือรื้อเพื่อปลูกในที่อื่น ในแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อเสร็จ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน)
 • หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร
 • หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน คำยินยอมให้ปลูกสร้างบ้าน สัญญาเช่าที่ดิน

การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่ เนื่องจากชำรุด หรือสูญหายเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 5 บาท

* ผู้ใดปลูกสร้างบ้านใหม่ หรือรื้อบ้านไม่แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันปลูกสร้าง หรือรื้อเสร็จ
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท *

การขอเพิ่มชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน

 • การเพิ่มชื่อตามหลักฐาน สูติบัตร ให้ยื่นคำร้องแห่งท้องที่ที่ออกสูติบัตร
 • การเพิ่มชื่อตามหลักฐาน ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ให้ยื่นคำร้องแห่งท้องที่ ที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อ
 • การเพิ่มชื่อตามหลักฐาน ทะเบียนบ้าน ให้ยื่นคำร้องแห่งท้องที่ที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ
 • หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเพิ่มชื่อ เช่น สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และทะเบียนบ้าน

การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2499 ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอแห่งท้องถิ่น หรือนายทะเบียนอำเภอแห่งท้องที่ ที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ปลายทาง)
 • หลักฐานการตรวจสอบชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้านแห่งอื่น จากสำนักทะเบียนกลาง
 • พยานบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และบุคคลที่เชื่อถือได้
 • หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

การขอจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีที่บุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งแห่ง

หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอมีบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวผู้ขอจำหน่ายชื่อ
 • หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อซ้ำ

อัตราค่าธรรมเนียม การขอคัดและรับรองสำเนารายการในทะเบียนบ้าน เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท *

 

เรือที่ขอเลขทะเบียนบ้าน

เรือที่ขอเลขทะเบียนบ้านมีจำนวนทั้งหมด    50  ลำ

แยกตามประเภทดังนี้

1.เรือบรรทุกสินค้า     จำนวน  41  ลำ

2.เรือเครน    จำนวน  2   ลำ

3.เรือทุ่น       จำนวน  7  ลำ

ประชากรที่ย้ายมาในทะเบียนบ้านเรือมีจำนวน   11   คน 

แยกตามประเภทดังนี้

ย้ายเข้ามาในทะเบียนเรือบรรทุกสินค้า  จำนวน  7  คน

ย้ายเข้ามาในเรือทุ่น  จำนวน  4  คน

แยกตามรายละเอียดดังนี้

เรือบรรทุกสินค้าที่ขอทะเบียนบ้าน

 1. บริษัท เทพาพร   

          มีเรือจำนวน   31   ลำ หมู่ที่  4  ย้ายเข้า  2  คน

 1. บริษัท เจ พี ทรานสปอร์ต

          มีเรือจำนวน   9   ลำ หมู่ที่  4  ย้ายเข้า  5  คน

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภ  ออล

          มีเรือจำนวน  1   ลำ หมู่ที่  4

 1. บริษัท สีชังเครน แอนด์มารีนไทม์ จำกัด

           มีเรือเครนจำนวน  31   ลำ   หมู่ที่  5

 1. บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด

          มีเรือทุ่นจำนวน 7 ลำ  หมู่ที่  4  ย้ายเข้า  4  คน

งานทะเบียนราษฎร

การย้ายที่อยู่

การแจ้งย้ายที่อยู่มี  3  กรณี   คือ

1. การแจ้งย้ายเข้า

2. การแจ้งย้ายออก

3. การแจ้งย้ายปลายทาง

การแจ้งย้ายเข้า

หลักเกณฑ์

เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายใน  15 วัน  นับแต่วันที่ย้ายเข้า อยู่ในบ้าน  หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1000  บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
 5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว

[/e_text_block]

งานทะเบียนราษฎร
[e_text_block align=”align-left” font_weight=”400″ font_family=”Montserrat”]

การแจ้งย้ายออก

หลักเกณฑ์

เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่จากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายใน  15  วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก  หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1000  บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ของผู้ย้าย

[/e_text_block]

งานทะเบียนราษฎร
[e_text_block align=”align-left” font_weight=”400″ font_family=”Montserrat”]

การแจ้งย้ายปลายทาง

หลักเกณฑ์

ผู้ย้ายที่อยู่สามารถติดต่อขอแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ใหม่ได้ โดยไม่ต้องกลับไปภูมิลำเนาเดิมที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้าย

[/e_text_block]

งานทะเบียนราษฎร
[e_text_block align=”align-left” font_weight=”400″ font_family=”Montserrat”]

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาเป็นประชากรในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง

 1. ด้านความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
  – ป้องกันปัญหาอาชญากรแฝง หรือผู้กระทำความผิดกฏหมาย หลบหนีคดี มาอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องในเรือ และพร้อมที่จะก่อคดีในพิ้นที่เมื่อสบโอกาส
  – ป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบนี้เข้าเมืองโดยมิ
  ชอบด้วยกฎหมาย ป้องกันปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติ ซึ่งเป็นภัยต่อบ้านเมืองและประเทศชาติ
 2. ด้านสาธารณสุข สิทธิและการดูแลจากหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมาย อาทิ
  – สิทธิจะได้รับบริการรักษาพยาบาลจากเรือกู้ชีพกู้ภัย  ซึ่งมีอุปกรณ์ในการแพทย์พร้อมให้ความช่วยเหลือ หากเกิดอุบัติตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างทันท้วงที ณ จุดเกิดเหตุ  อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐาน
  – สิทธิที่จะได้รับการดูแลจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค)
  – สิทธิจะได้รับการดูแลจากโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
  – นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับการ
  จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามรายหัวประชากรในลักษณะ เหมาจ่าย จำนวน 2,895.09 บาท ต่อคน  เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเขตพิ้นที่
 3. ด้านคุณภาพชีวิต
  – เมื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จะได้รับสิทธิเข้าเป็นสมาชิกกองทุนต่างๆ อาทิเช่น กองทุนหมู่บ้าน, กองทุนสตรี, ฯลฯ  โครงการบ้านมั่งคง
  – ได้รับบริการและอำนวยความสะดวก เรือรับ –ส่ง  ให้ขึ้นมาบนเกาะสีชังเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค วันละ 2 รอบ (เช้า – เย็น)
  – ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (WiFi) ฟรี
 4. ด้านการศึกษา
  – บุตรหลาน จะได้ศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาแบบประจำ ซึ่งผู้ปกครองที่เป็นพนักงาน เรือโป๊ะ หรือทุนขนถ่ายสิ้นค้า สามารถมาเยี่ยมบุตรหลานของตนได้ตลอดเวลา มีที่พักค้างคืนในราคาประหยัด 
  – บุตรหลานจะได้รับสิทธิต่างๆ อาทิ เรียนฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ฯลฯ
  – บุตรหลาน จะได้รับการส่งเสริมในเรื่องภาษาต่างประเทศ อาทิ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ฯ
 5. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  – ทะเบียนบ้าน ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
  – เทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษี และเงินอุดหนุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะเงินอุดหนุนที่จัดสรรตามจำนวนของประชากรเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมครบทุกๆด้าน


เพื่อให้ทุกคนที่อยู่อาศัย หรือประกอบการอาชีพที่เกาะสีชังมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และผู้ประกอบการเรือ แพ ทุ่นขนถ่ายสินค้าในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาเป็นประชากรตาม ทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง”

[/e_text_block]

[icon_box themify=”ti-check-box” box_title=”Morbi leo risus, porta ac, vestibulum at eros.” css=”.vc_custom_1516157467847{margin-bottom: 16px !important;}”][/icon_box][icon_box themify=”ti-check-box” box_title=”Sed posuere consectetur est at lobortis.”][/icon_box]
[icon_box themify=”ti-check-box” box_title=”Ornare Fringilla Ridiculus Risus Mattis” css=”.vc_custom_1516157474311{margin-bottom: 16px !important;}”][/icon_box][icon_box themify=”ti-check-box” box_title=”Etiam porta sem magna mollis euismod. “][/icon_box]
[video_banner img_size=”1170×457″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=eqzNW86fioE” bg_image=”122″ css_animation=”zoomIn” class_name=”nonshow” css=”.vc_custom_1531856502778{background-image: url(http://demo.themecitizen.com/enel/wp-content/uploads/2018/01/video_banner.jpg?id=122) !important;}”]
[section_information layout=”layout_2″ align=”align-left” title=”Why choose our service?” show_separator_line=”true” title_font_weight=”700″ css=”.vc_custom_1516251851031{margin-bottom: 30px !important;}”]Aenean lacinia bibendum nulla sed consecteturd ligula porta felis euismod semper.[/section_information][enel_faq title=”KPMG investigated over Rolls-Royce audits”]Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.[/enel_faq][enel_faq title=”Ackman: Trump will be good for US economy”]Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.[/enel_faq][enel_faq title=”Family kicked off flight after toddler row”]Ut fermentum massa justo sit amet risus tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa.[/enel_faq]
[section_information layout=”layout_2″ align=”align-left” title=”Our Brochure” show_separator_line=”true” title_font_weight=”700″ css=”.vc_custom_1516251787751{margin-bottom: 33px !important;}”]Aenean lacinia bibendum nulla sed consecteturd ligula porta felis euismod semper.[/section_information][action_button icon=”ti-zip” text=”construction brochure” url=”#” css=”.vc_custom_1516252994430{margin-bottom: 8px !important;padding-top: 12px !important;padding-right: 26px !important;padding-bottom: 12px !important;padding-left: 26px !important;}”][action_button icon=”ti-zip” text=”renovation guide pdf” url=”#” css=”.vc_custom_1516253004548{padding-top: 12px !important;padding-right: 49px !important;padding-bottom: 12px !important;padding-left: 26px !important;}”]

Keep Reading

Next